UCHWAŁA NR 23/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 11.07.2019 r.

w sprawie: zatwierdzenie planu gospodarczo-finansowego Domu Kultury RUTA na 2020 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2, pkt 1, 2, 3 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” uchwala na 2020 r. Plan Gospodarczo-Finansowy oraz Schemat Organizacyjny Domu Kultury RUTA – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Miesięczna stawka opłaty na fundusz kulturalno-oświatowy w 2020 roku wynosi 5,00 zł/lokal.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 10:43, 27 września 2019

Kategorie: 2019