UCHWAŁA NR 22/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 11.07.2019 r.

w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo-finansowego osiedla „RUTA” na 2020 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust.2 pkt. 1, 2, 3 Regulaminu Rady Przedstawicieli Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” uchwala na 2020 r. Plan Gospodarczo-Finansowy Osiedla „RUTA” oraz Schemat Organizacyjny Administracji Osiedla „Ruta” – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Średnio osiedlowa stawka miesięcznej opłaty na eksploatację osiedla w 2020 r. wynosi 1,73 zł/m2. Stawka ta zostanie powiększona lub zmniejszona w poszczególnych nieruchomościach poprzez uwzględnienie przewidywanego wyniku na eksploatacji nieruchomości za 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.  5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 10:41, 27 września 2019

Kategorie: 2019