UCHWAŁA NR 5/2017
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 23.02.2017 r.

w sprawie : uzupełnienia uchwały Nr 38/2017 z dnia 14.09.2017 r. dotyczącej organizacji koszenia trawników w osiedlu „Ruta”.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 3, ust. 11 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o uzupełnieniu § 1 swojej uchwały nr 38/2017z dnia 14.09.2017 r. dotyczącej organizacji koszenia trawników w osiedlu „Ruta” o ust. 4 z następującym brzmieniem:
„Alternatywnie dopuszcza się zawarcie umowy na czas nieokreślony z wykonawcą koszenia trawników w osiedlu „Ruta,” wybranym zgodnie z procedurą przetargową obowiązującą w S.M. CZUBY, zapewniającym bardzo dobrą jakość i terminowość robót”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:05, 26 maja 2017

Kategorie: 2017