UCHWAŁA NR 50/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 26.11.2015 r.

sprawie: opracowania i uzgodnienia organizacji ruchu drogowego w osiedlu „Ruta”.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 11 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie , ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia zlecić opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego w osiedlu „Ruta”. Projekt winien posiadać wszystkie niezbędne urzędowe uzgodnienia, aby był podstawą dla interwencji policji i Straży Miejskiej w stosunku do osób i pojazdów naruszających przepisy kodeksu drogowego.Na powyższe Rada Przedstawicieli Osiedla „Ruta” przeznacza 1500 zł. z funduszu eksploatacji os. „Ruta”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:20, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2015