UCHWAŁA NR 3/N/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 19.12.2013 r.

 
w sprawie: korekty planu funduszu remontowego na 2014 rok poprzez ujęcie w planie dofinansowania remontu kapitalnego tarasu budynku przy ul. Różanej 6.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o dokonaniu korekty planu funduszu remontowego ogólnoosiedlowego na 2014 rok poprzez ujęcie w planie dofinansowania remontu kapitalnego tarasu budynku przy ul. Różanej 6 w kwocie 129.000 zł.

§ 2

W uzasadnieniu dofinansowania określonego w § 1, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” podaje, że przedmiotowy taras stanowi część osiedlowych ciągów pieszych, które – zgodnie z przyjętymi przez Radę założeniami – są finansowane z funduszu remontowego ogólnoosiedlowego.

§ 3

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o dokonaniu korekty planu funduszu remontowego nieruchomości nr 07-ER, tj. przy ul. Różanej 6, na 2014 rok poprzez ujęcie w planie wykonanie projektu technicznego i remontu kapitalnego tarasu części prostej budynku przy ul. Różanej 6 i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 96.000 zł.

§ 4

W związku z określeniem w § 3 dodatkowego zakresu robót w planie remontów nieruchomości na 2014 r. zwiększa się miesięczną stawkę opłaty na fundusz remontowy nieruchomości nr 07-ER z kwoty 0,25 zł/ m2 na 0,73 zł/m2 na okres od 01.04.2014 r. do 31.12.2015 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

 

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

Data opublikowania: 11:35, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2013