UCHWAŁA NR 04/2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.02. 2012 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu Regulaminu działalności kulturalno-oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”
w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust.16 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” zgłasza niżej wymienione propozycje poprawek do projektu Regulaminu działalności kulturalno-oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie:

  1. W nagłówku: Regulamin działalności kulturalno-oświatowej zastąpić słowami Regulamin działalności kulturalno-edukacyjnej.
  2. W § 4 słowo oświatowej zastąpić słowem edukacyjnej.
  3. W § 5 słowo oświatowa zastąpić słowem edukacyjna.
  4. W § 5 dodać pkt. 11 o treści wychowanie poprzez wolontariat.
  5. W § 6 słowo zaopiniowanych zastąpić słowem uchwalanych.
  6. W § 12 zmienić dotychczasową treść na:
    Kierownik Domu Kultury może zwolnić uczestnika, znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, w całości lub w części z odpłatności za udział w poszczególnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Społeczno- Wychowawczej Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 11:44, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2012