UCHWAŁA Nr 9/2022
z dnia 12 lipca 2022 roku

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba”
Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby” w Lublinie

W sprawie: wykonania remontu windy w budynku Bursztynowa 6

Na podstawie § 103b ust.1 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” postanawia:

§ 1

Wykonać remont układu zawieszenia windy osobowo-towarowej w budynku Bursztynowa 6.

§ 2

Konieczność wykonania remontu wynika z pokontrolnego zalecenia Urzędu Dozoru Technicznego dla zapewnienia bezpiecznej pracy windy.

§ 3

Na realizację określonych w § 1 prac zostaną przeznaczone środki finansowe z funduszu remontowego nieruchomości 03EP (Bursztynowa 6, 8, 10) w kwocie 12 000 zł.

§ 4

Realizację uchwały powierza się Administracji Osiedla „Poręba”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ R.P.N. Oś. „PORĘBA”

GRAŻYNA KASPRZAK

PRZEWODNICZĄCY R.P.N. Oś. „PORĘBA”

JERZY KACZMARSKI

Data opublikowania: 13:13, 7 listopada 2022

Kategorie: 2022