UCHWAŁA NR 24/07/2023

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 26.07.2023 r.

 

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi’ działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Administracji Osiedla „Łęgi” na 2024 rok /wg. załącznika/.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2024r.

Z-ca Przewodniczącej R.P.N.

/Michał Kołczewski/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 09:37, 1 września 2023

Kategorie: 2023