UCHWAŁA NR 23/07/2023

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.07.2023 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego nieruchomości 15EŁ (Biedronki 2bc) na rok 2023 r.

§ 2

Odstępuje się od wykonania ujętego w planie remontów na 2023 rok remontu muru oporowego wraz z projektem technicznym w zespole garażowym przy ul. Biedronki 2bc.
Szacunkowy koszt powyższego remontu przekracza zabezpieczone środki finansowe.

§ 3

Środki finansowe w wysokości ok. 25 000,0 zł. przeznaczone na ten cel pozostaną na koncie funduszu remontowego tej nieruchomości.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącej R.P.N.

/Michał Kołczewski/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 09:36, 1 września 2023

Kategorie: 2023