UCHWAŁA NR 21/07/2023

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 26.07.2023 r.

Działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Zaksięgować zgromadzone na funduszu remontowym wspólnym środki finansowe w wysokości
141 287,00 zł. (BO na 2023 r.) na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącej R.P.N.

/Michał Kołczewski/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 09:32, 1 września 2023

Kategorie: 2023