UCHWAŁA NR 24/07/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 11.07.2022 r.

 

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi’ działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się plan gospodarczo-finansowy Domu Kultury Osiedla „Łęgi” na 2023 rok /wg. załączników/.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2023 r.

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.
/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 11:04, 5 sierpnia 2022

Kategorie: 2022