UCHWAŁA NR 09/07/2021

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 14.07.2021 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego nieruchomości EŁ01 (Kaczeńcowa 1, 3, 5) na rok 2021 r.

§ 2

Wykonać docieplenie uskoku ściany zewnętrznej pomiędzy pierwszą a drugą klatką schodową oraz docieplić stropodach nad całym budynkiem przy ul. Kaczeńcowej 1.

§ 3

Środki finansowe w wysokości ok. 40 000,00 zł pochodzić będą z funduszu remontowego tej nieruchomości.

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.
/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 08:43, 10 sierpnia 2021

Kategorie: 2021