UCHWAŁA NR 01/04/2021

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29.04.2021 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę zakresu planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego nieruchomości 06EŁ (Tatarakowa 10, 12, 14, 16) na rok 2021 r.

§ 2

Odstępuje się od wykonania remontu koszy podokiennych w budynku przy ul. Tatarakowej 16 w zamian za remont kosza podokiennego w budynku przy ul. Tatarakowej 14.

§ 3

Środki finansowe na ten cel pochodzić będą z funduszu remontowego tej nieruchomości. Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N
/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 08:39, 20 maja 2021

Kategorie: 2021