UCHWAŁA NR 30/10/2020

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.10.2020 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego wspólnego osiedla na rok 2020 r.

§ 2

Przeznacza się kwotę 2 500,00 zł na remont i doświetlenie ogólnodostępnego parkingu przy ul. Tatarakowej oraz ciągu pieszego.

§ 3

Środki finansowe na ten cel pochodzić będą z funduszu remontowego wspólnego osiedla.

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy wspólny pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 15:13, 26 października 2020

Kategorie: 2020