UCHWAŁA NR 25/09/2020

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 23.09.2020 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego nieruchomości EŁ05 (Wiklinowa 4, 6) na rok 2020 r.

§ 2

W związku z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. oraz wytycznymi i zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego jak również biorąc pod uwagę coraz większy koszt zalecanych napraw i modernizacji dźwigów osobowych w w/w nieruchomości postanawia się w 2020 roku odstąpić od wymiany 3 szt. sterowań wraz z wymianą zamkorygli.

§ 3

Zatwierdzone na ten cel środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł. przeznacza się na wymianę wind w tej nieruchomości.

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 10:42, 12 października 2020

Kategorie: 2020