UCHWAŁA NR 28/12/2019

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 18.12.2019 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego wspólnego osiedla na rok 2019 r.

§ 2

Przeznacza się kwotę 15 500,00 zł. na wykonanie remontu schodów terenowych prowadzących do ul. Kaczeńcowej, usytuowanych przy budynkach Kaczeńcowa 6, 8, 10.

§ 3

Środki finansowe na ten cel pochodzić będą z funduszu remontowego wspólnego osiedla.

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy wspólny pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 11:01, 13 stycznia 2020

Kategorie: 2019