UCHWAŁA NR 20/07/2019

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’’ w Lublinie
z dnia 22.07.2019r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi’’ działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Domu Kultury Osiedla „Łęgi” na 2020 rok /wg. załącznika/.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2020 r.

 

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N
/Danuta Przybyś-Ziemba/

 

Data opublikowania: 08:18, 3 sierpnia 2019

Kategorie: 2019