UCHWAŁA NR 07/03/2019

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.03.2019 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Ze względów bezpieczeństwa, w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i zawarte w nim przepisy dotyczące placów zabaw postanawia się zlikwidować piaskownicę znajdującą się na terenie nieruchomości 11EŁ (Tymiankowa 48, 50, 52).

§ 2

Środki finansowe na ten cel w wysokości ok. 6 000,00 zł. pochodzić będą z funduszu remontowego tej nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N
/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 19:21, 3 czerwca 2019

Kategorie: 2019