UCHWAŁA NR 33/10/ 2018

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.10.2018 r.

Działając na podstawie §103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Ze względów bezpieczeństwa, w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zawarte w nim przepisy dotyczące placów zabaw postanawia się, zlikwidować pozostałości (piaskownica, drabinka) po placu zabaw znajdującym na szczycie budynku Tatarakowej 8.

 

§ 2

Termin likwidacji placu 31.12.2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 11:56, 30 października 2018

Kategorie: 2018