UCHWAŁA NR 11/05/2018

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 23.05.2018 r.

 

w sprawie: zlecenia remontu i stałej konserwacji instalacji domofonowej firmie zewnętrznej i wprowadzenie składnika opłat eksploatacyjnych.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” działając na podstawie §103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 19 pkt. 2Regulaminu porządku domowego, w głosowaniu: za – jednogłośnie postanowiła:

§ 1

Na wniosek mieszkańców budynku przy ul. Kaczeńcowej 5/kl. IV, w mieszkaniach od 19 do 24, zlecić remont i stałą konserwację instalacji domofonowej firmie /nazwa firmy/ i wprowadzić stosowny składnik opłat eksploatacyjnych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 09:42, 28 czerwca 2018

Kategorie: 2018