UCHWAŁA NR 25/10/2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

z dnia 25.10.2017 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ”Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Precyzuje się plan rzeczowo-finansowy wspólny Osiedla „Łęgi” na 2017 rok w pozycji „Utwardzenie terenów pod miejsca postojowe / w zależności od uzyskanych zgód/”.

§ 2

W ramach funduszu remontowego wspólnego osiedla wybudować dodatkowe miejsca postojowe na terenie nieruchomości 11EŁ /Tymiankowa 48-52/.

§ 3

Szacunkowy koszt w/w inwestycji wraz z dokumentacją techniczną wyniesie ok. 40 000,00 zł.

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy wspólny pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 08:29, 22 listopada 2017

Kategorie: 2017