UCHWAŁA NR 21/09/2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.09.2017 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ”Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Celem zrealizowania zatwierdzonego planu remontu na 2017 r. w nieruchomości 05EŁ na 2017 r. postanawia się zwiększyć o 18 500,00 zł środki finansowe przeznaczone na malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Wiklinowej 4

§ 2

W/w środki finansowe pochodzić będą z bilansu otwarcia tej nieruchomości na 2017 r.

§ 3

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N

/Henryk Banach/.

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 12:49, 6 października 2017

Kategorie: 2017