UCHWAŁA NR 20/07/2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 26.07.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla „Łęgi” na 2018 rok

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi’ działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się plan gospodarczo-finansowy Osiedla „Łęgi” i Domu Kultury „Łęgi” na 2018 rok /wg. załączników/.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od01.01.2018 r.

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N
/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 09:08, 7 sierpnia 2017

Kategorie: 2017