UCHWAŁA NR 13/06/2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.06.2017 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ”Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Celem zrealizowania zatwierdzonego planu remontu na 2017 r. w nieruchomości 05EŁ na 2017 r. postanawia się zwiększyć o 8 400,36 zł. środki finansowe przeznaczone na malowanie klatek schodowych w budynku przy ul.Wiklinowej 4

§ 2

W/w środki finansowe pochodzić będą z bilansu otwarcia tej nieruchomości.

§ 3

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N
/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 17:11, 30 czerwca 2017

Kategorie: 2017