UCHWAŁA NR 15/07/2016

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 14.07.2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla „Łęgi” na 2017 rok

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi’ działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się plan gospodarczo-finansowy Osiedla „Łęgi” i Domu Kultury „Łęgi” na 2017 rok /wg. załączników/.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2017r.

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 11:12, 14 listopada 2016

Kategorie: 2016