UCHWAŁA NR 18/08/2014

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 06.08.2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia planów bieżącej działalności Domu Kultury „Łęgi’ na 2015 rok.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi’ działając na podstawie § 102, pkt. 1,2,3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę zatrudnienia w Domu Kultury „Łęgi” oraz plan działalności społeczno-wychowawczej na 2015 rok, wg załączników.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 10:37, 28 kwietnia 2016

Kategorie: 2014