UCHWAŁA NR 19/09/12
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 19.09.2012 r.

Działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” wyraża zgodę na zawarcie z p. (Imię i Nazwisko, adres) umowy na najem lokalu użytkowego, położonego przy ul. Tymiankowej 48/2a z przeznaczeniem na zakład fryzjersko – kosmetyczny.

§ 2

Wysokość czynszu za lokal naliczana będzie w wysokości 16zł./m2 netto za miesiąc.

§ 3

Umowa winna być zawarta od dnia podpisania na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem przejęcia przez najemcę lokalu.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 20:00, 28 kwietnia 2016

Kategorie: 2012