UCHWAŁA NR 14/07/12
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.07.2012 r.


w sprawie: zatwierdzenia planów bieżącej działalności Domu Kultury „Łęgi’ na 2013 rok.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi’ działając na podstawie § 103b, pkt. 1,2,3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:


§ 1

Zatwierdza się strukturę zatrudnienia w Domu Kultury „Łęgi” oraz plan działalności społeczno-wychowawczej na 2013 rok, wg załączników.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 16:43, 28 kwietnia 2016

Kategorie: 2012