Uchwała NR 9/59/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 25.04.2022 r.

w sprawie: wprowadzenie zmiany w planie remontów nieruchomości Kawaleryjska 2, 4, 6 na rok 2022 poz. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy altanie śmietnikowej Kawaleryjska 2

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust 2 pkt 1,12 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

W planie remontów nieruchomości Kawaleryjska 2 ,4, 6 w 2022 roku wprowadza się poz. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ilości 60 m2 przy altanie śmietnikowej Kawaleryjska 2 kwota 13 800,00 zł w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się Zarządowi celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania

Sekretarz
RPN osiedla „Błonie”
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący
RPN osiedla „Błonie”
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 12:57, 20 maja 2022

Kategorie: 2022