Uchwała NR 29/99/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 26.09.2022 r.

w sprawie: wprowadzenia zmiany w funduszu remontowym ogólnoosiedlowym na rok 2022 – osiatkowaie altany śmietnikowej przy parkingu Dragonów.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust 2 pkt 3 Regulaminu Rady Przedstawicieli nieruchomości Osiedli oraz zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę w funduszu remontowym ogólnoosiedlowym w roku 2022 poprzez dodanie poz. osiatkowanie ścian altany śmietnikowej znajdującej się przy parkingu ul. Dragonów. Koszt 1400,00 zł w ramach posiadanych środków.

§ 2

Uchwałę przekazuje się Zarządowi celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania

 

Sekretarz
RPN osiedla „Błonie”
……………………………..
Janina Samborska
/podpis nieczytelny /

Przewodniczący
RPN osiedla „Błonie”
……………………………..
Andrzej Turski

Data opublikowania: 12:21, 23 listopada 2022

Kategorie: 2022