Uchwała NR 25/95/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 16.08.2022 r.

w sprawie: odpowiedzi na pismo Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie, skierowane do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” PE/5115/5062/2022 z dnia 6.06.2022 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust 2 pkt 3 Regulaminu Rady Przedstawicieli nieruchomości Osiedli oraz zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie, zgodnie z prośbą Zarządu SM Czuby, ponownie przeanalizowała dostępne dokumenty w sprawie wykonanego remontu schodów w budynkach przy Dragonów 3 i 14. RPNO postanawia uznać za uzasadnione i słuszne argumenty zawarte w skardze mieszkańców nieruchomości EB-04. RPNO zwraca się do Zarządu SM CZUBY o spowodowanie, aby służby spółdzielni reagowały na decyzje organów samorządowych bez zbędnej zwłoki.

§ 2

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie odrzuca stwierdzenie Zarządu o „rozpowszechnianiu przez niektóre osoby nieprawdziwych oskarżeń mających negatywny wpływ na relacje międzyludzkie”.

§ 3

Uchwałę przekazuje się Zarządowi celem realizacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania

Uzasadnienie:
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”, w reakcji na prośbę Zarządu SM Czuby, ponownie przeanalizowała otrzymane dokumenty dotyczące sprawy remontu schodów w budynkach przy dragonów 3 i 14. Powtórna analiza faktów i dokumentów doprowadziła do sformułowania stanowiska podobnego jak przy pierwszym rozpatrywaniu skargi. RPNO postanowiła uznać za uzasadnione i słuszne argumenty zawarte w skardze mieszkańców nieruchomości EB-04 i zwróciła się do Zarządu o spowodowanie, aby służby spółdzielni reagowały na decyzje organów samorządowych bez zbędnej zwłoki.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” w drugim paragrafie uchwały, odnosząc się do użytego w piśmie Zarządu określenia: „Zarząd wyraża zaniepokojenie z powodu rozpowszechniania przez niektóre osoby nieprawdziwych oskarżeń mających negatywny wpływ na relacje międzyludzkie” uznała, że to właśnie użycie takiego języka wzbudza poczucie i podejrzliwości w relacjach międzyludzkich.

 

Sekretarz
RPN osiedla „Błonie”
……………………………..
Janina Samborska
/podpis nieczytelny /

Przewodniczący
RPN osiedla „Błonie”
……………………………..
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny /

Data opublikowania: 12:00, 23 listopada 2022

Kategorie: 2022