Uchwała NR 23/93/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 16.08.2022 r.

w sprawie: doposażenia placu zabaw ul. Kawaleryjska i ul. Ułanów.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust 2 pkt 3 Regulaminu Rady Przedstawicieli nieruchomości Osiedli oraz zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na wymianę urządzeń na placach zabaw : ścianka wspinaczkowa oraz huśtawka podwójna na kwotę 31 800,00 zł z funduszu remontowego wspólnego.

§ 2

Uchwałę przekazuje się Zarządowi celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania

Sekretarz
RPN osiedla „Błonie”
……………………………..
Janina Samborska
/podpis nieczytelny /

Przewodniczący
RPN osiedla „Błonie”
……………………………..
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny /

Data opublikowania: 11:59, 23 listopada 2022

Kategorie: 2022