Uchwała NR 22/92/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 16.08.2022 r.

w sprawie: uchwalenia plany działalności i struktury zatrudnienia Domu Kultury Błonie na rok 2023.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust 2 pkt 3 Regulaminu Rady Przedstawicieli nieruchomości Osiedli oraz zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę zatrudnienia w ilości 2 etatów oraz odpis w wysokości 6,00 zł/lokal mieszkalny. 2,00 zł/lokal użytkowy, 1,15 zł/m2 dzierżaw terenu Domu Kultury Błonie na rok 2023 zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Uchwałę przekazuje się Zarządowi celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania

Sekretarz
RPN osiedla „Błonie”
……………………………..
Janina Samborska
/podpis nieczytelny /

Przewodniczący
RPN osiedla „Błonie”
……………………………..
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny /

Data opublikowania: 11:58, 23 listopada 2022

Kategorie: 2022