Uchwała NR 20/90/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 29.06.2022 r.

w sprawie: zlecenie mycia posadzki w altanie śmietnikowej przy ul. Ułanów 14-16

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust 2 pkt 11,12 Regulaminu Rady Przedstawicieli nieruchomości Osiedli oraz zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie wyraża zgodę na zlecenie firmie mycie posadzki gresowej w altanie śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Ułanów 14-16 na kwotę 300,00 zł ze środków nieruchomości Ułanów 14,16.

§ 2

Uchwałę przekazuje się Zarządowi celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania

Z-ca Przewodniczącego
RPN osiedla „Błonie”
……………………………..
Alicja Stadnicka
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący
RPN osiedla „Błonie”
……………………………..
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 09:12, 23 sierpnia 2022

Kategorie: 2022