Uchwała NR 16/86/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 29.06.2022 r.

w sprawie: wprowadzenie zmiany w planie funduszu remontowego nieruchomości na rok 2022 Rycerska 2, 4, 6, 8 poz. uszczelnienie dylatacji na budynku Rycerska 2

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust 2 pkt 12 Regulaminu Rady Przedstawicieli nieruchomości Osiedli oraz zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę w planie funduszu remontowego nieruchomości na rok 2022 Rycerska 2, 4 , 6, 8 w poz. uszczelnienie dylatacji budynku Rycerska 2 na kwotę 1 300,00 zł w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się Zarządowi celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania

Z-ca Przewodniczącego
RPN osiedla „Błonie”
……………………………..
Alicja Stadnicka
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący
RPN osiedla „Błonie”
……………………………..
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 09:09, 23 sierpnia 2022

Kategorie: 2022