Uchwała NR 11/61/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 10.05.2022 r.

 

w sprawie: zwiększenia odpisu funduszu remontowego nieruchomości Dragonów 3 i 14 na rok 2022

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust 2 pkt 3 Regulaminu Rady Przedstawicieli nieruchomości Osiedli oraz zasad ich wynagradzania ustala co następuje

§ 1

Z dniem 1.09.2022 r. zwiększa się odpis funduszu remontowego nieruchomości Dragonów 3 i 14 z kwoty 0,67 zł / m²p. u. / m-c na kwotę 0,72 .zł /.m² p.u. /m-c

§ 2

Uchwałę przekazuje się Zarządowi celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania

Sekretarz
RPN osiedla „Błonie”
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący
RPN osiedla „Błonie”
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 12:59, 20 maja 2022

Kategorie: 2022