Uchwała nr 24/49/2021 z dnia 18.11.2021 r.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 18.11.2021 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 17/42/2021 z dnia 30.09.2021 r. RPNO dotyczącej utwardzenia terenu wokół miejsc postojowych przy ul. Hetmańskiej.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie §103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz § 4 ust.2 pkt 3,12 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” postanawia co następuje:
w związku z nowym opracowaniem dokumentacji przebudowy ulicy i istniejących miejsc postojowych przy ul. Hetmańskiej przez U.M Lublin uchyla się uchwałę nr 17/42/2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w planie remontów nieruchomości EB 03 na rok 2021

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla „Błonie”
………………………………
Andrzej Turski
/ podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 12:06, 1 grudnia 2021

Kategorie: 2021