Uchwała nr 8/38/2018
z dnia 23.07.2018 r.

Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
w sprawie podziału środków z dodatniego wyniku za rok 2017.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 9 osób, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0 postanowiła:

§ 1

Środki w wysokości 5 401,84 zł przeznaczyć na dofinansowanie działalności DK „Błonie”.
Pozostałe środki w kwocie 42 539,74 zł zaksięgować na fundusz remontowy ogólnoosiedlowy zgodnie zuchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla ”Błonie”

……………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla „Błonie”

……………………………….
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 14:09, 25 czerwca 2019

Kategorie: 2018