Uchwała nr 12/42/2018
z dnia 17.12.2018 r.

Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
w sprawie zmiany rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2019 w nieruchomości EB-03.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 8 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 postanowiła:

§ 1

W planie remontów nieruchomości EB-03 na rok 2019 wprowadzić zmianę pozycji: remont klatki schodowej położenie gresu poprzez dodanie kl. VII Hetmańska 14 koszt 15 000 zł razem poz. wartość robót 30 000,- zł w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla ”Błonie”

……………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Z-ca Przewodniczącego RPN
osiedla „Błonie”

……………………………….
Alicja Stadnicka
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 14:25, 25 czerwca 2019

Kategorie: 2018