Uchwała nr 27/27/2017 z dnia 16.10.2017 r.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
w sprawie rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2018 w nieruchomości EB -09.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 8 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2 postanowiła:

§ 1

W planie remontów na rok 2018 nieruchomości EB-09 w poz. remont elewacji w ramach posiadanych środków finansowych wprowadza się:
– wykonanie mycia elewacji wraz z zabezpieczeniem środkiem grzybobójczym budynku Kawaleryjska 6 – koszt 40 000zł.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”

……………………
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla ”Błonie”

……………………
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 14:03, 31 sierpnia 2018

Kategorie: 2017