Uchwała nr 23/23/2017 z dnia 28.08.2017 r.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego wykonania remontu balkonów w budynku Husarska 6.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 7 osób, przeciw – 1, wstrzymujących się – 1 postanowiła:

§ 1

Zatwierdzić przeprowadzenie referendum dotyczącego wykonania remontu balkonów w budynku Husarska 6, termin, wzór karty do głosowania oraz skład komisji referendalnej: Przedstawiciel Nieruchomości EB-01, Przewodniczący RPN, Sekretarz RPN, 2 pracowników Administracji.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym W § 21ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”

……………………
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla ”Błonie”

……………………
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 13:59, 31 sierpnia 2018

Kategorie: 2017