Uchwała nr 12/ 12 /2017 z dnia 26.06.2017 r
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
w sprawie zmiany ogólnoosiedlowego rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2017.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 9 osób, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0 postanowiła:

§ 1

Wyrazić zgodę na ujęcie w planie remontów ogólnoosiedlowym na rok 2017 wykonanie utwardzenia terenu wzdłuż pasa drogowego ul. Hetmańskiej na wysokości budynków Hetmańska 12, 14,16, Dragonów 3 i Rycerskiej na wysokości budynków Rycerska 2,4, 6, 8, przeznacza się na ten cel kwotę 55 000,00 zł w ramach posiadanych środków finansowych. Powyższe stanowi realizację robót dodatkowych związanych z wykonaniem zatok postojowych w pasie drogowym ul. Hetmańskiej i ulicy Rycerskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym W § 21ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla ”Błonie”

Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 09:13, 26 lipca 2017

Kategorie: 2017