Uchwała nr 5/6/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”

z dnia 07.04.2014 r.

w sprawie: zakupu koszy na śmieci

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 10 osób wstrzymujących się – 0 , przeciw – 0 postanowiła:

§ 1

Wyrazi zgodę na zakup koszy na śmiecie w ilości 30 sztuk – płatne z funduszu eksploatacyjnego nieruchomości.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RPN osiedla ”Błonie”
………………………………………
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN osiedla ”Błonie”
………………………………………….
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 17:31, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2014