Uchwała nr 12/13/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
z dnia 28.07.2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia podziału środków z nadwyżki bilansowej.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 9 osób, wstrzymujących się – 0 , przeciw – 1 postanowiła:

§ 1

Środki w wysokości 4 091,18 zł przeznaczyć na zakup sprzętu.
Pozostałe środki zaksięgować na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz RPN osiedla ”Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN osiedla „Błonie”

Andrzej Turski

Data opublikowania: 17:36, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2014