Uchwała nr 10/11/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
z dnia 28.07.2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia struktury Administracji Osiedla „Błonie” na 2015 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 8 osób, wstrzymujących się – 1 , przeciw – 1 postanowiła:


§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną na rok 2015 Administracji Osiedla „Błonie” w ilości 22,5 etatu.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RPN osiedla ”Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN osiedla „Błonie”

Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 17:34, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2014