Uchwała nr 3/30/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 28.05.2013 r.

 

w sprawie: zabudowy pod schodami kl.IV w budynku Ułanów 22
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 9 osób, wstrzymała się – 1 osoba postanowiła:

§ 1

  1. Wyrazić zgodę na zabudowę pomieszczenia pod schodami w budynku ul. Ułanów 22 kl. IV we własnym zakresie i na własny koszt przez mieszkańca.
  2. Po wykonaniu robót zawrzeć stosowną umowę z najemcą pomieszczenia.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Sekretarz RPN osiedla ”Błonie”
………………………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN osiedla ”Błonie”
……………………………………………………..
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 17:47, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2013