Uchwała nr 03/17/18/2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie
z dnia 17.05.2012 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanowiła w głosowaniu imiennym: za- 9 osób, wstrzymała się – 1.

§ 1

Wprowadzić do rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2012: fundusz remontowy nieruchomości EB 03 wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku Hetmańska 14 – kwota 3.000 zł.

§ 2

Wystąpić do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie o udzie-nie nieoprocentowanej pożyczki na fundusz remontowy celowy: docieplenie budynku Hetmańska 14 w roku 2013 zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem spłaty.

§ 3

Zatwierdzić harmonogram odpisu i spłaty nieoprocentowanej pożyczki z funduszu zasobowego Spółdzielni na docieplenie dla budynku Hetmańska 14 i z dniem 1.10.2012 r. wprowadzić odpis na docieplenie dla mieszkańców budynku Hetmańska 14 w wysokości 2,15 zł/m2 p.u/m-c.

§ 4

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz RPN Osiedla ”Błonie”

Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN Osiedla”Błonie”

Andrzej Turski
/ podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 18:02, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2012