ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 3/2023 z dnia 21 i 23.03.2023 r.

Protokół Nr 3/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 21 i 23.03.2023 r.

Przewodniczył Radzie – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Zbigniew Gontarz, Jerzy Kaczmarski,
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie: Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Edward Dudek, Elżbieta Janiak, Agnieszka Kulikowska, Zbigniew Ławniczak, Marta Brożyna, Stanisław Tanikowski, Jan Morawski, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Waldemar Żak Grażyna Stadnik, Tomasz Buda, Elżbieta Szabała

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– St. specjalista. ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad 1.
Prezydium przeprowadziło dyskusję w sprawie formy obradowania i trybu podejmowania decyzji na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej i posiedzeniach Komisji RN. Prezydium jednogłośnie podjęło decyzję, że posiedzenia w marcu i kwietniu będą się odbywać w formie tradycyjnej w siedzibie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 przy zachowaniu zalecanych obecnie środków ostrożności.

Ad.2
Prezydium RN po dyskusji i zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, uzyskanymi informacji, że biegły rewident przedłoży Zarządowi opinię i raport z badania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2022 r, w ostatnim tygodniu marca (26-29) oraz, że Zarząd Spółdzielni planuje przeprowadzić Walne Zgromadzenie w 21 częściach w terminie określonym w § 75 Statutu, ustaliło daty posiedzeń rady:

w dniu 21.03.2023 r. o godz. 18:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Ryszarda Burskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 3. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  a) zmian statutu spółdzielni,
  b) zmian regulaminu Rady Nadzorczej SM Czuby,
  c) odpłatnego zbycia nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w Lublinie przy ul. Różanej 7/135B o powierzchni użytkowej 34,76 m²
 4. Informacja Zarządu dotycząca:
  a) nowych przepisów w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na remonty i termomodernizacje. Omówienie możliwości udzielania wewnętrznych pożyczek,
  b) wyznaczenia pracownika, który zajmie się poszukiwaniem możliwości pozyskiwania dotacji zewnętrznych lub rządowych na cele termodernizacji budynków w będących w zasobach SM Czuby,
  c) prezentacji treści informacji co do remontu i docieplenia budynków Watykańskiej 6, 8, 10 przeznaczonej dla wszystkich członków SM Czuby,
  d) celu, w jakim przesłano wszystkim mieszkańcom SM Czuby – a nie ustawodawcy- bezprzedmiotowy list protestacyjny podpisany przez wszystkich członków Zarządu, oraz kosztów wydruku tego listu a także sposobu jego dystrybucji.
 5. Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego 28.02.2023 r.
 6. Sprawy wniesione.

w dniu 11.04.2023 roku o godz. 18:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za 2022 r.
 3. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2022 r.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.
 5. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  a) podziału zysku (netto) za 2022 r.
  b) absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2022 r.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego 21.03.2022 r.
 7. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za I kwartał 2023 r.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do RN
 9. Sprawy wniesione

Przewodniczący RN poinformował, że w pierwszej kolejności podda pod głosowanie wniosek Zarządu z 17.03.2023 r. w sprawie uzupełnienia porządku obrad posiedzenia w dniu dzisiejszym o pkt 1a „Informacja na temat sprawozdania z badania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2022 r. – podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2022 r”.

Zarząd wniosek uzasadnił następująco:
Biegły rewident firmy audytorskiej „Baster Audytor” Jan Jacek Oster badający sprawozdanie finansowe SM Czuby w Lublinie za 2022 r, poinformował, że z uwagi na inne zaplanowane wcześniej obowiązki służbowe nie będzie mógł być obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 11.04.2022 r.

Rada Nadzorcza, pomimo przybycia na posiedzenie biegłego rewidenta, w wyniku przeprowadzonego głosowania ( 9 za wprowadzeniem, 9 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosu) nie wyraziła zgody na uzupełnienie porządku obrad posiedzenia o pkt 1 a.

Przewodniczący RN poddał pod głosowania wniosek Waldemara Żaka o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszego posiedzenia pkt 2 „Rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Ryszarda Burskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie”.

Za zdjęciem z porządku obrad pkt 2 głosowało 10 członków RN, przeciw zdjęciu z porządku obrad 9 członków RN, Pkt 2 został zdjęty z porządku obrad w dniu 21.03.2023 r.

Na Sali obrad w czasie trwania obrad obecna była hałaśliwa grupa osób, w tym mieszkańcy zamieszkali przy ul. Watykańskiej i członkowie Stowarzyszenia „Ruch obrony praw mieszkańca”.
Po głosowania dot. zdjęcia z porządku obrad pkt 2 głośne okrzyki i wyzwiska skierowane do członków Rady i Zarządu Spółdzielni uniemożliwiły dalsze prowadzenie obrad.

Obrad zostały przerwane.

Hałaśliwa grupa osób uniemożliwiła ustalenia terminu kontynuacji posiedzenia.
Przewodniczący w tym samym dniu (21.03.2023 r) wysłał sms-y do członków Rady i Zarządu z zaproszeniem na kontynuację zebrania na dzień 23.03.2023 r. o godz. 18.00.
Pozytywną odpowiedź wysłało 12 członków – ( Marta Brożyna, Tomasz Buda, Zbigniew Gontarz, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremk, Jerzy Kaczmarski, Ewa Kosiak, Agnieszka Kulikowska, Krzysztof Piekniak, Danuta Przybyś – Ziemba, Elżbieta Szabała, Andrzej Turski) co oznacza, że większość poparła zaproponowane rozwiązanie i termin spotkania.

23.03.2023 r.


Ad. 1

Obecni na posiedzeniu wszyscy członkowie RN i Zarząd Spółdzielni

Przewodniczący podał po głosowanie porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  a) zmian statutu spółdzielni,
  b) zmian regulaminu Rady Nadzorczej SM Czuby,
  c) odpłatnego zbycia nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w Lublinie przy ul. Różanej 7/135 B o powierzchni użytkowej 34,76 m²
 3. Informacja Zarządu dotycząca:
  a) nowych przepisów w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na remonty i termomodernizacje. Omówienie możliwości udzielania wewnętrznych pożyczek,
  b) wyznaczenia pracownika, który zajmie się poszukiwaniem możliwości pozyskiwania dotacji zewnętrznych lub rządowych na cele termodernizacji budynków w będących w zasobach SM Czuby,
  c) prezentacji treści informacji co do remontu i docieplenia budynków Watykańskiej 6, 8, 10 przeznaczonej dla wszystkich członków SM Czuby,
  d) celu, w jakim przesłano wszystkim mieszkańcom SM Czuby – a nie ustawodawcy- bezprzedmiotowy list protestacyjny podpisany przez wszystkich członków Zarządu, oraz kosztów wydruku tego listu a także sposobu jego dystrybucji.
 4. Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego 28.02.2023 r.
 5. Sprawy wniesione.

Porządek obrad został przyjęty większością głosów -16 za przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosu.

Ad.2
Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:

a) zmian statutu
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Marta Brożyna poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczyła po zapoznaniu się na posiedzeniu 21.03.203 r.:

1) Informacją, że w związku ze zmianami w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze wprowadzonymi Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. tj. poprzez dodaniu w art. 35 po § 4 § § 41 – 4 4 w brzmieniu:

§ 41. Członek rady nadzorczej lub członek zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo zarządu, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§ 42 .
Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej albo prezes zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.
należy dokonać zmian w Statucie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 8 /2019 z dnia 11.06. 2019 r.

2) Projektem uchwały wprowadzającym zmiany statutu


UCHWAŁA Nr /2023
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 2023 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – (Dz. U. z 2021 r., poz. 638 z późn. zm. ), oraz § 79 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący części Walnego Zgromadzenia


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2023
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……….2023 r.

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 72 po ust. 4 dodaje się ust. 5-9 w brzmieniu:
„5. Członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej albo Zarządu, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej albo Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków organów uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Do zwoływania posiedzeń Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i warunków podejmowania przez nią uchwał postanowienia ust. 5-8 stosuje się odpowiednio.”

2) w § 88 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane również na wniosek członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania przez przewodniczącego Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem postanowień § 72 ust. 5-8 Statutu Spółdzielni.”

3) § 113 otrzymuje brzmienie:
„Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu ……… r.”

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

– wnioskiem Andrzeja Turskiego – by projekt uchwały w sprawie zmian statutu uzupełnić o zapis, który by doprecyzował sposób podejmowania uchwał przez RN i RPNO przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

– informacjami zawartymi w artykule „Dopuszczalność podejmowania uchwał przez organy spółdzielni przy wykorzystaniu środków bezpośredniej komunikacji na odległość” przedstawionym przez przewodniczącą Martę Brożynę oraz propozycją by w § 72 ust 4 Statutu dodać „Środki porozumiewania się na odległość zapewnia Zarząd Spółdzielni”.

– informacją, że Rada Nadzorcza 28.02.2023 r, ustaliła w wyniku głosowania opowiedziała się za obniżeniem członkom RN i RPNO wysokości wynagrodzenia (ryczałtu), za udział w posiedzeniu organów samorządowych SM Czuby, oraz że przyznawane członkom RN i RPNO wynagrodzenie (ryczałt) powinno być indeksowane minimalną płacą,

– stanowiskiem prawnym w sprawie regulacji statutowych dotyczących wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w formie miesięcznego ryczałtu „należy
przyjąć, że wysokość powołanego wyżej wynagrodzenia musi być jednoznacznie określona w Statucie bez możliwości jej zmiany na podstawie innych aktów wewnętrznych Spółdzielni, np. regulaminów.

– przedstawionymi przez Andrzeja turskiego na potrzeby dyskusji wariantami zmiany zapisów w § 88a i 103 d statutu spółdzielni
Wariant I – Zasada: – kwota dla członka Prezydium RN jest maksymalną dla Przewodniczącego RPNO
Wariant II – Zmniejszenie o 5 punków procentowych
Wariant III – Zmniejszenie o 10 punków procentowych

Zestawienie oszczędności po zastosowaniu omówionych rozwiązań

RN 1/7/13

RPNO 6/29/57

RN RPNO

Kwota (netto)

%

Kwota (netto)

%

Kwota (netto)

%

Stan na 1 stycznia 2023
(płaca minimalna 3490 zł)
368 544 100 1 241 742 100 1 610 286 100
Wariant I 368 544 100 1 049 094 84 1 417 638 88
Wariant II 324 570 88 856 446 69 1 181 016 73
Wariant III 280 596 76 663 798 53 944 394 59

Członkowie komisji w głosowaniu postanowili:

Wniosek 1 (Marta Brożyna) Wielkość ryczałtów Rady Nadzorczej pozostawić na dotychczasowym poziomie a ryczałt dla członków Rad Przedstawicieli Nieruchomości zmniejszyć do 25, 20 i 15% minimalnego wynagrodzenia (głosował 1 członek Komisji)

Wniosek 2 (Stanisław Tanikowski) Wielkość ryczałtów Rady Nadzorczej zmniejszyć o 10 punktów procentowych a ryczałt dla członków Rad Przedstawicieli Nieruchomości pozostawić na dotychczasowym poziomie (głosowało 4 członków komisji)

Wniosek 3
(Wariant III z zestawienia przygotowanego przez Andrzeja Turskiego) Zastosowanie zasady aby wielkość ryczałtu członka RN była maksymalną dla Przewodniczącego RPNO.  Po zastosowaniu tej zasady zmniejszyć wielkości ryczałtów dla członków RN i RPNO o 10 punktów procentowych ( głosowało 10 członków komisji )

Za wprowadzeniem do statutu zmiany zgłoszonej przez Andrzeja Turskiego i Martę Brożyna o dodanie w § 72 ust 4 statutu „Środki porozumiewania się na odległość zapewnia Zarząd Spółdzielni” głosowali wszyscy członkowie komisji,.

Komisja Rewizyjna wnosi do RN by w projekcie uchwały w sprawie zmian w statucie umieścić zmianę zaproponowaną § 88a i 103d oraz

§ 88a
Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisjach wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
przewodniczący Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
członkowie prezydium Rady – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, – członek Rady Nadzorczej – 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

§ 103d
Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej komisjach przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:

 1. przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
 2. członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 3. członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W toku dyskusji w sprawie zmian w wysokości diet dla Rady Nadzorczej i Rady Przedstawicieli Nieruchomości – członkowie RN zgłosili następujące wnioski:

 1. Nie zmieniać w chwili obecnej wysokości diet i pozostawić sprawę Radzie Nadzorczej następnej kadencji.
 2. Przyjąć wariant rekomendowany przez Komisję Rewizyjną z dnia 21.03.2023 r., tj. zmniejszenie o 10 pkt procentowych dla RN i 15 punktów procentowych dla RPNO,co daje wysokość diet dla RN na poziomie 40%, 35%, 30% oraz dla RPNO na poziomie 25%, 20%, 15% najniższego wynagrodzenia.
 3. Przyjąć obniżenie wysokości diet o 10 punktów procentowych dla każdego z organów, co daje wysokość diet dla RN na poziomie 40%, 35%, 30% oraz dla RPNO na poziomie 30%, 25%, 20% najniższego wynagrodzenia.

Jerzy Kaczmarski Karczmarski zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania dwuetapowo, tj.:poddanie pod głosowanie członkom RN dwóch wniosków spośród trzech, które w pierwszym głosowaniu zdobędą największą ilość głosów.

Wniosek poparło 6 osób, 8 osób było przeciw, 2 – wstrzymały się od głosu.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawę zgłoszonych wniosków i poinformował, iż każdy członek ma 1 głos, do statutu zostanie zaproponowana zmiana zgodna treścią wniosku, który otrzyma najwięcej głosów.

W wyniku głosowania: wniosek 1 otrzymał 3 głosy za, wniosek 2 – 6 głosów za, wniosek 3 – 8 głosów za. Największe poparcie uzyskał wniosek 3.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza większością głosów – 8 za przy 6 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosu rekomenduje wprowadzenie do Statutu zmiany w § 72 ust 4 wraz ze zmianami § 88a określającego wynagrodzenie Rady Nadzorczej oraz §103d określającego wynagrodzenie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

 

B) zmian regulaminu Rady Nadzorczej SM Czuby

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Marta Brożyna poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczyła po zapoznaniu się na posiedzeniu 21.03.203 r z Informacją, że w związku ze zmianami w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze wprowadzonymi Ustawą z dnia 31 marca 2020r. tj. poprzez dodaniu w art. 35 po § 4 § § 4¹ – 44 należy również wprowadzić zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie, i po zapoznaniu się oraz z projektem uchwały.

Projekt


UCHWAŁA Nr /2023
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia . 2023 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 16 w związku z § 90 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr
do Uchwały Nr …. /2023
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ………2023 r.

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 17 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty zebrania.
3. Członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane również na wniosek Zarządu na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

2) § 18 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiedzenie Rady może się odbywać w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.
2. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się także członków Rady Nadzorczej uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

3) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Posiedzenia Rady Nadzorczej są jawne i mogą się im przysłuchiwać członkowie Spółdzielni, za wyjątkiem głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

4) § 20 otrzymuje brzmienie:
„1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady, zawierające czas, miejsce i porządek obrad, powinno być dostarczone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej członkom Rady najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Porządek obrad posiedzenia proponuje Prezydium Rady z uwzględnieniem wniosków złożonych przez Zarząd Spółdzielni, komisje Rady i jej indywidualnych członków.
Porządek obrad powinien zawierać:
– przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady,
– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
– informacje z działalności poszczególnych komisji oraz wnioski z dokonanych przez nie czynności kontrolnych,
– inne sprawy merytoryczne.”

5) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwałę Rady Nadzorczej uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się większość członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.

6) § 25 otrzymuje brzmienie”
„Uchwały Rady mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości w sposób i w terminie określonym w § 20 ust. 1 i ust. 2 niniejszego Regulaminu”.

7) § 29 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu ………. 2023 r.”

Przewodniczący
Części Walnego Zgromadzenia

postanowiła zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o umieszczenie w projekcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej – zmian zaproponowanych w projekcie uchwały oraz zmiany w §18 poprzez dodanie ust. 4 w brzmieniu „Środki porozumiewania się na odległość zapewnia Zarząd Spółdzielni”

Rada Nadzorcza większością głosów- 12 za przy 1 przeciwnym i 6 wstrzymujących się od głosu rekomenduje dla Walnego Zgromadzenia przyjęcie zmian zaproponowanych w projekcie uchwał w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM czuby w Lublinie oraz dodanie zmiany w § 5 w brzmieniu

„ § 5 Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisjach wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono”.

Rada Nadzorcza przedstawi Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie zmian Statutu i Regulaminu RN Lublin, dnia 23.03.2023 r.

 

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁDZIELNI I REGULAMINU RADY NADZORCZEJ

 

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze zmianami w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 638 z późn. zm.) wprowadzonymi  Ustawą z dnia 31 marca 2020 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.( Dz.U. z 2020 poz. 568 z późn. zm.)

po przeanalizowaniu proponowanych zmian zawartych w § 72 ust. 5, 6, 7, 8, 9, 10, § 88 ust. 3, § 88a. § 103d. § 113 statutu spółdzielni oraz w § 5 § 17 ust. 3, 4, 5 , § 18 ust.2 i 3 , § 19 ust.1 , § 20, § 24 ust. 1, §25 , § 29 Regulaminu Rady Nadzorczej – wnosi o umieszczenia przedstawionych zmian w projektach uchwałach Walnego Zgromadzenia oraz wnosi do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie uchwał zgodnie z przedłożonymi projektami.

C) odpłatnego zbycia nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w Lublinie przy ul. Różanej 7/135B o powierzchni użytkowej 34,76 m²

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu 21.03.2023 r. poniżej przedstawionym z projektem uchwały:

UCHWAŁA NR…../ 2023
Walnego Zgromadzenia SM „CZUBY” W LUBLINIE
z dnia ……………. 2023 r.

w sprawie: odpłatnego zbycia nieruchomości Spółdzielni.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 648), oraz § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Spółdzielni, położonego w Lublinie przy ul. Różanej 7/135B, o powierzchni użytkowej 34,76 m2.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, upoważniając go do podejmowania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Nieruchomość przeznaczona do odpłatnego zbycia została odzyskana przez Spółdzielnię w toku postępowania eksmisyjnego, prowadzonego w stosunku do zadłużonych lokatorów. Cena uzyskana przy zbyciu przedmiotowego lokalu pozwoli pokryć zadłużenie z tytułu czynszu najmu. Ewentualna różnica pomiędzy ceną netto, uzyskaną na przetargu a obciążającym lokal zadłużeniem z tytułu czynszu najmu, zasili fundusz remontowy nieruchomości.

Zgodnie z § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.

Wobec powyższego zasadne staje się wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowego lokalu na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowiła zaproponują Radzie Nadzorczej by poparła propozycję Zarządu o umieszczeniu przedstawionej w projekcie uchwały w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza większością głosów – 13 za przy 1 wstrzymującym się od głosowania wnosi do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości spółdzielni w wersji przedstawionej w projekcie uchwały.


Ad. 3

Informacja Zarządu dotycząca:
a) nowych przepisów w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na remonty i termomodernizacje. Omówienie możliwości udzielania wewnętrznych pożyczek,
b) wyznaczenia pracownika, który zajmie się poszukiwaniem możliwości pozyskiwania dotacji zewnętrznych lub rządowych na cele termodernizacji budynków w będących w zasobach SM Czuby,
c) prezentacji treści informacji co do remontu i docieplenia budynków Watykańskiej przeznaczonej dla wszystkich członków SM Czuby,
d) celu, w jakim przesłano wszystkim mieszkańcom SM Czuby – a nie ustawodawcy- bezprzedmiotowy list protestacyjny podpisany przez wszystkich członków Zarządu, oraz kosztów wydruku tego listu a także sposobu jego dystrybucji.

Przewodniczący RN zaproponował by z uwagi na późną porę przenieść realizację pkt 3 porządku obrad na kolejne powiedzenie, które odbędzie się 11 kwietnia 2023 r.

Wniosek został przyjęty większością głosów 13 za przy 1 wstrzymującym się od głosu.

Ad 4
Przyjęcie protokołu odbytego 28.02.2023 r.

Rada Nadzorca większością głosów – 8 za przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosu postanowiła uzupełnić protokół o wypowiedz Elżbiety Szabała :

 1. „Przekazane nam wyliczenia dot finansowania remontu budynków Watykańskiej są nierzetelne.
  Zmienione przepisy umożliwiają spółdzielniom mieszkaniowym pozyskanie środków na termomodernizację. Dotacje na termomodernizację zostały zwiększone z 16 % do 26 %, zaś na remonty z 15 % do 25 %. Można dodatkowo uzyskać granty. ”
 2. 2. większością głosów- 10 za przy 2 wstrzymujących się od głosu

Przenieść wniosek ze str. 24
„Rada Nadzorcza po dyskusji zobowiązała Zarząd do zapoznania się z nowymi przepisami, możliwościami w zakresie pozyskania środków finansowych na termomodernizację i remonty, oraz przedstawienie Radzie Nadzorczej nowych zestawień (wyliczeń) umieszczonych w wyjaśnieniu, a także propozycję wewnętrznych pożyczek’ dotyczył pkt. 4c na str. 26

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2023 r został przyjęty większością głosów – 12 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosu

Ad. 5
Sprawy wniesione.
Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski:

1. Rada Nadzorcza większością głosów – 11 za odrzuceniem, 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosu postanowiła nie przyjąć do realizacji wniosku zgłoszonego przez Zbigniewa Ławniczaka w brzmieniu:
– raz na kwartał winny być zwoływane: Rada Nadzorcza i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, – chyba, że jest sytuacja wyjątkowo ważna podyktowana wyższą koniecznością
– Rada nadzorcza i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli powinny być zwoływane przez przewodniczącego większością głosów prezydium.
– zaoszczędzi to kwoty wypłat 8 diet z 8 posiedzeń.

2. Rada Nadzorcza większością głosów- 12 za przy 1 głosie przeciwnym, postanowiła na wniosek Edwarda Dudka, zobowiązać Zarząd Spółdzielni do przedstawienia RN opinii na temat możliwości ograniczenia członkom Spółdzielni – pracownikom i ich współmałżonkom możliwości uczestniczenia w pracach organów statutowych tj. RPNO.

3. Rada Nadzorcza większością głosów – 9 za przy 5 głosach przeciwnych postanowiła odrzucić wniosek Edwarda Dudka dot. zmiany terminu posiedzenia Rady Nadzorczej z 11.04 2023 r. na 14.04.2023 r.

Na tym protokół zakończono

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie