ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 1/2023 z dnia 31.01.2023 r.

Protokół Nr 1/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 31.01.2023 r.

 

Przewodniczył Radzie – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Zbigniew Gontarz, Jerzy Kaczmarski,
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie: Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Edward Dudek, Elżbieta Janiak, Agnieszka Kulikowska, Zbigniew Ławniczak, Marta Brożyna, Stanisław Tanikowski, Jan Morawski, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Waldemar Żak, Grażyna Stadnik, Tomasz Buda, Elżbieta Szabała,

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. specjalista. ds. samorządowych – Anna Korzonek
– St. inspektor ds. ekonomicznych – Elżbieta Jedlińska

Ad 1.
Prezydium przeprowadziło dyskusję w sprawie formy obradowania i trybu podejmowania decyzji na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej i posiedzeniach Komisji RN. Prezydium jednogłośnie podjęło decyzję, że posiedzenia w styczniu będą się odbywać w formie tradycyjnej w siedzibie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 stosując zalecane obecnie środki ostrożności.

Prezydium RN po dyskusji i zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, ustaliło datę posiedzenia plenarnego rady na 31 stycznia 2023 r o godz. 1700 z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:.
  a) korekty planu gospodarczo – finansowego SM Czuby za 2022 r.
  b) uchylenia uchwały nr 29/25/2022 z dnia 25.10.2022r Rady Nadzorczej SM Czuby w sprawie wprowadzenia dodatkowego odpisu od 1 lutego 2023 w wysokości 90 zł miesięcznie od lokalu przy ul. Szaserów 9 – na budowę dźwigu i przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych.
  c) uchylenia uchwały nr 30/26/2022 z dnia 25.10.2022r Rady Nadzorczej SM Czuby w sprawie wprowadzenia dodatkowego odpisu od 1 lutego 2023 w wysokości 90 zł miesięcznie od lokalu przy ul. Kawaleryjskiej 16 – na budowę dźwigu i przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wyjaśnienia dot. Aneksów do Zasad (polityki) Zakładowego Planu Kont Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie.
 4. Zatwierdzenie planu pracy plenum i komisji strukturalnych Rady na 2023 r.
 5. Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego 28.12.2022 r.
 6. Ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do RN.
 8. Sprawy wniesione.

Porządek obrad posiedzenia został przyjęty jednomyślnie – 19 za, ze zmianą kolejności realizacji pkt 7 jako pkt 2.


Ad. 2.
Rozpatrzenie pism skierowanych do RN.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismem członka z osiedla Błonie z dnia 5.01.2023 r skierowanym do RN i Zarządu SM Czuby dot. Wycofania zajęcia komorniczego za brak wpłaty za rozliczenie centralnego ogrzewanie za 2015 r oraz:
– odpowiedzią Zarządu z dnia 12.01.2023 r. na pismo z 5 stycznia 2023 r.
– Informacją – streszczeniem dotyczącym sprawy z powództwa w/w przeciwko SM Czuby o ustalenie i zapłatę, zakończone prawomocnie ( ugodą sądową ) przed Sądem Rejonowym Lublin- Zachód w Lublinie I wydział Cywilny – zawartą ugodą, która nie została zaskarżona przez w/w
– wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członka osiedla Błonie
– wysłuchaniu informacji Zarządu o wyrażeniu zgody na zawieszenie postępowania egzekucyjnego na okres 6 miesięcy i spłatę kwoty 898,36 zł w 6 ratach;

postanowiła większością głosów – 15 za przy 1 głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się od głosu skierować do w/w odpowiedz następującej treści:
Rada Nadzorcza informuje, że na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2023, po wysłuchaniu Pani wystąpienia, zapoznała się z przedłożonymi przez Panią dokumentami, pismami i wyjaśnieniami Zarządu SM Czuby w sprawie zawartej przez Panią ugody sądowej ze Spółdzielnią.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby, po przeanalizowaniu całości korespondencji w powyższej sprawie, uznała działania Zarządu za zasadne i uwzględniające interes członków SM Czuby. Członkowie Rady Nadzorczej podkreślają jednocześnie, że Zarząd przyjął elastyczną i przyjazną postawę, aby ułatwić realizację przez Panią postanowień prawomocnej ugody sądowej.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami skierowanymi do jej wiadomości:

1) Członka z osiedla Ruta z dnia 23 stycznia 2023 r. dot. braku odpowiedzi na pisemne zapytanie skierowane do spółdzielni w piśmie z dnia 7 października 2022 r w sprawie remontu tarasu przed budynkiem Watykańskiej 8.

2) Wyjaśnieniem spółdzielni na pytania zawarte w piśmie z dnia 7 października 2022 w sprawie remontu tarasu przed budynkiem Watykańskiej 8 zawierającym odpowiedzi na pytania:
jaką kwotę RPNO „Ruta” przeznaczyła pierwotnie na remont tarasu, jaki był ostateczny koszt remontu tarasu, kto był wykonawcą remontu, jaki okres gwarancji ustalony został w umowie z wykonawcą, jakie zabezpieczenia zostały zapisane w umowie z wykonawcą na wypadek nienależytego wykonania usługi, kiedy wygasa ustawowe prawo rękojmi w stosunku do wykonawcy remontu tarasu, ile razy taras był naprawiany po remoncie? Proszę o wskazanie terminów, kosztów bądź wykonawców tych napraw. A także na pytania: jeśli napraw po remoncie nie dokonywał wykonawca remontu, to co było tego przyczyną i czy Spółdzielnia występowała wykonawcy remontu z roszczeniem regresowym, jeśli to prawda że, właściciel firmy zmarł ,to proszę o odpowiedź na następujące pytanie – kiedy nastąpił zgon właściciela tej firmy i czy po podjęciu wiadomości o śmierci właściciela firmy remontującej taras Spółdzielnia podjęła działania mające na celu ustalenie spadkobierców zmarłego?

3) Członka z osiedla Skarpa z dnia 29.12.2022 r dot. naprawy cieknącego budynku przy ul. Fantastycznej 9 wraz z załącznikami.

Z dnia 7.01.2023r. skierowane do Administracji osiedla Skarpa dot. parkujących samochodów na ciągu pieszym usytuowanym przy budynku Fantastyczna 9 i ciągu pieszym przy alejce prowadzącej do sklepu Żabka i korespondencją spółdzielni w tej sprawie

Z dnia 7.01.2023r. skierowane do spółdzielni z informacją ,że nie przyjmuje wyjaśnień /informacji dot. powodu oblodzenia na ścianie północnej budynku

4) Wyjaśnieniem spółdzielni z dnia 9 stycznia 2023 r, dot. wyników przeprowadzonej wizji w mieszkaniu w/w

Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag do treści zawartych w wyjaśnieniach spółdzielni.

Ad. 3
A )Korekta planu gospodarczo – finansowego za 2022 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr 2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia .2023 r.

w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się korektę planu gospodarczo-finansowego na 2022 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w związku ze zmianami kosztów działalności eksploatacyjnej w osiedlach – zgodnie z załącznikiem tabele nr. 1 – 4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Zawierającym załączniki:

 1. Plan działalności eksploatacyjnej za 2022 r. – korekta Tabela Nr 1
 2. Plan Funduszu Remontowego na 2022 r. – korekta Tabela Nr 2
 3. Plan działalności kulturalno – oświatowej za 2022 r. – korekta Tabela nr 3
 4. Plan utrzymania mienia spółdzielni na 2022 r. – korekta Tabela Nr 4
 5. Plan Remontów mienia spółdzielni na 2022 r. – Korekta
 6. Informacja do korekty planu gospodarczo finansowego SM Czuby na 2022 r.

oraz po dyskusji większością głosów – 16 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się
od głosu podjęła uchwałę Nr 1/73/2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.


B) uchylenia uchwały nr 29/25/2022 i z dnia 25.10.2022 r. RN

Rada Nadzorcza, po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez przewodniczącego RN i RPNO Błonie, po dyskusji, większością głosów – 18 za przy 1 wstrzymującym się od głosu, podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 2/25/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 31.01.20023 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/25/2022 z dnia 25.10.2022 r dotyczącej wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Szaserów 9 w nieruchomości EB 06 w osiedlu Błonie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 2/2023 z dnia 16.01.2023 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 29/25/2022 z dnia 25.10.2022r. dotyczącej wprowadzenia od 1 lutego 2023 roku odpisu w wysokości 90,00 zł miesięcznie od lokalu przy ulicy Szaserów 9 – z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.


Załącznik
do uchwały Nr 2 /25/2023
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia 31.01.2023 r
.

 

UZASADNIENIE

do ww. uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 29/25/2022 z dnia 25.10.2022r Rady Nadzorczej SM Czuby w sprawie wprowadzenia dodatkowego odpisu od 1 lutego 2023 w wysokości 90 zł miesięcznie od lokalu przy ul. Szaserów 9 – na budowę dźwigu i przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie w dniu 16.01.2023 r. uchwałą nr 2/2023 uchyliła swoją uchwałę z dnia 26.09.2022r. nr 28/98/2022/ dotyczącą wprowadzenia dodatkowego odpisu na budowę dźwigu i przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych przy ul. Szaserów 9.
Decyzja ta została podjęta po przeprowadzonym przetargu na powyższe prace, zaplanowane w budynkach Szaserów 9 i Kawaleryjska 16 – oferta na wykonanie dokumentacji i montaż dźwigów wynosiła 797 000 zł netto (860 760 zł. brutto).

Przewidywany koszt tych robót przyjęty uchwałami RPNO Błonie wynosił 822 000 zł brutto.

Oferta nie obejmowała dostosowania wejść do budynków (dojazdu do windy) dla osób niepełnosprawnych z uwagi na przepisy ppoż. i prawo budowlane – brak technicznej możliwości zapewnienia dostępu z poziomu terenu do windy dla wózków inwalidzkich.

Warunkiem rozpoczęcia inwestycji (zawartym w przedmiotowych uchwałach RPNO Błonie) jest uzyskanie z zewnątrz wsparcia finansowego, jednak przy obecnych warunkach technicznych nie jest możliwe dofinansowanie z PFRON (pismo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 27.12.2022 r. znak O-03/1197/2022/BKN), podobnie uzależniono dofinansowanie inwestycji w ramach programu rządowego Dostępność Plus – w tym przypadku nie jest możliwa likwidacja barier architektonicznych.

Ponadto wpłynęły również protesty od mieszkańców budynków w sprawie wprowadzenia dodatkowego odpisu. Mieszkańcy powołują się na trudną sytuację ekonomiczną i drastyczny wzrost kosztów związany z sytuacją gospodarczą w kraju.


C) uchylenia uchwały nr 30/26/2022 z dnia 25.10.2022 r. Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez przewodniczącego RN i RPNO Błonie i po dyskusji, większością głosów – 18 za, przy 1 wstrzymującym się od głosu,
podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 3/30/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 31.01.2023 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 30/26/2022 z dnia 25.10.2022 r. dotyczącej wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Kawaleryjskiej 16 w nieruchomości EB 10 w osiedlu Błonie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 1/2023 z dnia 16.01.2023 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 30/26/2022 z dnia 25.10.2022 r.dotyczącą wprowadzenia od 1 lutego 2023 roku odpisu w wysokości 90,00 zł miesięcznie od lokalu przy ulicy Kawaleryjskiej 16 – z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik
do uchwały Nr 3/30/2023
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia 31.01.2023 r.

UZASADNIENIE

do ww. uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 30/26/2022 z dnia 25.10.2022r Rady Nadzorczej SM Czuby w sprawie wprowadzenia dodatkowego odpisu od 1 lutego 2023 w wysokości 90 zł miesięcznie od lokalu przy ul. Kawaleryjskiej 16 – na budowę dźwigu i przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie w dniu 16.01.2023 r. uchwałą nr 1/2023 uchyliła swoją uchwałę z dnia 26.09.2022 r. nr 27/97/2022/ dotyczącą wprowadzenia dodatkowego odpisu na budowę dźwigu i przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kawaleryjskiej 16.
Decyzja ta została podjęta po przeprowadzonym przetargu na powyższe prace, zaplanowane w budynkach Szaserów 9 i Kawaleryjska 16 – oferta na wykonanie dokumentacji i montaż dźwigów wynosiła 797 000 zł netto (860 760 zł. brutto).

Przewidywany koszt tych robót przyjęty uchwałami RPNO Błonie wynosił 822 000 zł brutto.
Oferta nie obejmowała dostosowania wejść do budynków (dojazdu do windy) dla osób niepełnosprawnych z uwagi na przepisy ppoż. i prawo budowlane – brak technicznej możliwości zapewnienia dostępu z poziomu terenu do windy dla wózków inwalidzkich.

Warunkiem rozpoczęcia inwestycji (zawartym w przedmiotowych uchwałach RPNO Błonie) jest uzyskanie z zewnątrz wsparcia finansowego, jednak przy obecnych warunkach technicznych nie jest możliwe dofinansowanie z PFRON (pismo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 27.12.2022 r. znak O-03/1197/2022/BKN), podobnie uzależniono dofinansowanie inwestycji w ramach programu rządowego Dostępność Plus – w tym przypadku nie jest możliwa likwidacja barier architektonicznych.

Ponadto wpłynęły również protesty od mieszkańców budynków w sprawie wprowadzenia dodatkowego odpisu. Mieszkańcy powołują się na trudną sytuację ekonomiczną i drastyczny wzrost kosztów związany z sytuacją gospodarczą w kraju.


Ad. 4

Wyjaśnienia dot. Aneksów do Zasad (polityki) Zakładowego Planu Kont SM Czuby w Lublinie.

W reakcji na prośbę Andrzeja Turskiego zgłoszoną w trakcie posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 20 września 2022 r. dotyczącą Aneksu Nr 2 do Zasad Rachunkowości Zakładowego Planu Kont Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, Zarząd przedstawił do wiadomości RN:
– treść wniosku księgowości SM Czuby do Zarządu z dnia 10.11.2021 r.,
– treść Aneksu Nr 2 do Zasad Rachunkowości Zakładowego Planu Kont Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby Lublinie wprowadzonego uchwałą Zarządu z listopada 2021 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z oboma dokumentami i dyskusji, postanowili jednomyślnie (17 głosów za) odroczyć termin realizacji tego pkt, do kolejnego posiedzenia postulując jednocześnie o przedstawienie wyjaśnień:
– dlaczego dla realizacji parkingów na osiedlach Ruta i Łęgi, była konieczność zasilenia funduszu mienia Spółdzielni? (Andrzej Turski)
– czy przeksięgowanie środków (kwota ponad milion zł) z funduszu zasobowego na fundusz mienia Spółdzieli może się odbywać bez wiedzy (zgody) Rady Nadzorczej? (Andrzej Turski)
– jaka jest definicja funduszu zasobowego Spółdzielni (Dariusz Jaremek),
– kto jest dysponentem funduszu zasobwego Spółdzielni (Elzbieta Szabała).
Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z oboma dokumentami 25.10.022 r. postanowili odroczyć termin realizacji tego pkt, do kolejnego posiedzenia postulując jednocześnie przedstawienie wyjaśnień do sformułowanych pytań.

Zarząd odpowiadając na zgłoszone pytania przedstawił 29.11.2022 r. członkom Rady Nadzorczej wyjaśnienia, które nie dała w pełni odpowiedzi na postawione pytania. Nie zawierały informacji czy przeksięgowanie tak dużych środków (kwota ponad milion zł) pomiędzy funduszami Spółdzielni może się odbywać bez wiedzy (zgody) Rady Nadzorczej oraz dlaczego taki transfer wymagał zmian przyjętych w SM Czuby zasad rachunkowości.

Z raportów z posiedzeń Zarządu umieszczonych na stronie internetowej Spółdzielni wynika, że zostało uchwalonych kilka innych aneksów do Zakładowego Plan Kont.

Członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie postanowili, aby Zarząd na kolejnym posiedzeniu RN, przedstawił treść wszystkich aneksów do Zasad Rachunkowości (polityki) Zakładowego Planu Kont Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, uchwalonych w lutym 2018 r. (uchwała Zarządu 16/2018 z 13.02.20218 r) a w szczególności, Aneks nr 1/2018 z kwietnia 2018 r., Aneks nr 1/2020 z lutego 2020 r., Aneks nr 1/2021 z marca 2021 r., Aneks nr 2/2021 z listopada 2021 r.

Zarząd przedłożył członkom Rady Nadzorczej żądane aneksy oraz odpowiedz na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dnia 25.10.2022 r.

Rada Nadzorcza przedstawione powyżej informacje przyjęła bez uwag.
Zobowiązała Zarząd Spółdzielni większością głosów – 15 za przy 3 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosu, do przedstawienia na kolejnym posiedzeniu informacji: kto i na jakiej podstawie utworzył fundusz zasobowy inwestycyjny mienia spółdzielni oraz jakie fundusze są tworzone w spółdzielni

Ad. 5
Zatwierdzenie planu pracy plenum i komisji strukturalnych Rady na 2023.

Rada Nadzorcza po dodaniu do planu prac RN, planu pracy Komisji Rewizyjnej , planu pracy Komisji GZM i I oraz planu pracy Komisji Kulturalno- Oświatowej, w punkcie ‘. Rozpatrywanie Wniosków Zarządu, Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, Rad Dzielnicy Czuby, komisji Rady – wyrazów „i członków Spółdzielni” – większością głosów – 18 za, przy 1 wstrzymującym się od głosu zatwierdziła przedstawione poniżej plany pracy na 2023 r.

 

PLAN PRACY
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
na rok 2023

L.p Temat Uwagi
1. Uchwalanie:
1. Planów gospodarczych i programów działalności:
a) struktury organizacyjnej SM Czuby ,
b) kosztów zarządzania ,
c) planu inwestycyjnego.
d) planu finansowo – gospodarczego SM Czuby,
e) korekty planu gospodarczo – finansowego.
2. Zasad podziału Walnego Zgromadzenia na części.
3. Zasad gospodarki finansowej spółdzielni .
4.. Regulaminów wewnętrznych spółdzielni.
5. Planów pracy plenum Rady i komisji .
6. Stawek opłat eksploatacyjnych .
7. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
8. Ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały WZ.
9. Upoważnienie do nabycia nieruchomości oraz nabycia Zakładu, nieodpłatne przekazanie na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów
2. Opiniowanie:
1. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
a) wniosków z lustracji przeprowadzonych w SM „Czuby”,
b) oceny sprawozdania finansowego,
c) podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty,
d) absolutorium dla członków Zarządu,
e) zmian statutu,
f) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
g) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej ,
h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
i) przystąpienia do innych organizacji,
j) przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku,
k) odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
2. Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.
3. Rozpatrywanie:
1. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
2. Skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
3. Wniosków Zarządu, Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, Rad Dzielnicy Czuby, komisji Rady i członków Spółdzielni..
4. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.
4. Kontrola
1. Badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych.
2. Dokonywanie okresowej oceny wykonania zadań statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem praw jej członków.
3. Sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków .
4. Ocena pracy członków zarządu.
5. Składanie Walnemu Zgromadzeniu
a) sprawozdań zawierających wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
b) składanie sprawozdań ze swej działalności.
6. Analiza
1. Windykacji należności czynszowych.
2. Przebiegu Walnego Zgromadzenia.
3. Procesu wymiany w budynkach SM Czuby instalacji gazowej,wodomierzy i podzielników kosztów ogrzewania.
4. Wniosków zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
5. Kosztów zużycia ciepła.
6. Stawek opłat eksploatacyjnych.
7. Działań poświęconych pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych.

 

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej 31.01.2023 r.

PLAN
pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023

Lp. Temat Uwagi
1. Opiniowanie
1. Struktury organizacyjnej i liczby etatów Zarządu i Administracji Ogólnej.
2. Kosztów zarządzania ,
3. Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
4. Rocznych sprawozdań składanych Walnemu Zgromadzeniu.
5. Realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.
6. Podziału nadwyżki bilansowej.
7. Absolutorium dla członków Zarządu.
8. Projektów regulaminów.
9. Odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
10. Wniosków kierowanych przez Zarząd.
11. Zasad podziału Walnego Zgromadzenia na części.
2. Rozpatrywanie:
1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
2. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, Zarząd Spółdzielni, prezydium Rady i członków Spółdzielni.
3. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
4. Skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
5. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.
3. Ocena realizacji:
1. Zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni.
2. Windykacji należności czynszowych.
3. Sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.
4. Uchwał podejmowanych przez organa spółdzielni.
4. Dokonywanie okresowej oceny
1. Wykonania planów gospodarczo – finansowych.
2. Zatrudnienia i funduszu płac.
3. Sytuacji finansowej spółdzielni.
4. Pracy członków Zarządu.
5. Przeprowadzanie doraźnych kontroli na wniosek Rady Nadzorczej

 

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej 31.01.2023 r.

 


Plan pracy
Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji na rok 2023

Lp. Temat Uwagi
1. Opiniowanie:
1. Projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycyjnej.
2. Struktury organizacyjnej administracji osiedli.
3. Planów gospodarczych – finansowych, inwestycyjnych.
4. Koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę znajdujących się w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie.
5. Projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.
6. Innych inicjatyw podejmowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
2. Rozpatrywanie:
1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji.
2. Spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
3. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Zarząd Spółdzielni i prezydium Rady i członków Spółdzielni .
4. Skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji.
5. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli mieszczących się w zakresie działania Komisji.
6. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.
3. Analiza:
1. Gospodarki mieniem Spółdzielni,
2. Gospodarki mieszkaniowej , garażami, lokalami użytkowymi.
3. Kosztów inwestycyjnych.
4. Procedur wymiany w budynkach SM Czuby instalacji gazowej,I wodomierzy.
5. Kosztów zużycia ciepła .
4. Ocena:
1. Realizacji planu remontów i inwestycji.
2. Realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji.
3. Zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w SM Czuby.

 

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej 31.01.2023 r.

 

 

Plan pracy
Komisji Kulturalno – Oświatowej na rok 2022

Lp. Temat Uwagi
1. Opiniowanie
1. Projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni.
2. Projektów uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich.
3. Projektów innych przepisów wewnętrznych spółdzielni.
2. Rozpatrywanie:
1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji.
2. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Zarząd Spółdzielni i prezydium Rady i członków Spółdzielni..
3. Skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji.
4. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli mieszczących się w zakresie działania Komisji.
5. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.
3. Analiza:
1. Przebiegu Walnego Zgromadzenia.
2. Działalności pracy Domów Kultury.
2. Działań poprawiających bezpieczeństwa mieszkańców.
3. Pozyskiwania środków na prowadzenie działalności Domów Kultury.
4. Współpraca
Ustalenie wspólnej płaszczyzny działań w celu poszerzania oferty działalności kulturalno- oświatowej i sportowej z :
– Radnymi i przedstawicielami władz miasta Lublina,
– Stowarzyszeniem „Kultura Czubów”,
– Szkołami zlokalizowanymi na terenie dzielnicy,
– Placówkami kulturalno oświatowymi i Parafiami,
– Dzielnicowym VII Komisariatu Policji w Lublinie.

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej 31.01.2023 r.

 

Ad. 6
Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego 28.12.2022 r.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego 28.12.2022 r. przyjęto większością głosów – 17 za przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosu

Ad. 7
Ustalenia członkom Zarządu wysokości wynagrodzeni
a

Zarząd Spółdzielni wnosi do Rady Nadzorczej o rozpatrzenie wniosku w sprawie regulacji płac dla członków Zarządu od 1 stycznia 2023 r.
Wynagrodzenie zasadnicze wykazane we wniosku na dzień 31.12.2022 r. zostało ustalone przez Radę Nadzorczą 29 stycznia 2018 r.

Przewodniczący RN otworzył dyskusję w sprawie zgłoszonego wniosku.

W dyskusji na temat z jakich powodów zmiana wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu nie powinna być na dzisiejszym posiedzeniu procedowana głos zabrali:
Andrzej Turski , Elżbieta Szabała, Dariusz Jaremek, Marta Brożyna, Zbigniew Ławniczak, Grażyna Stadnik, Ewa Kosiak

W toku dyskusji zgłoszono wnioski:
– Marta Brożyna – głosowanie w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Zarządu powinno być imienne, oraz zaproponowała by nie zmieniać wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu – jej wniosek 0%
– Edward Dudek – wzrost wynagrodzenia dla członków Zarządu o 5% , następnie wniosek wycofał
– Waldemar Żak – wniosek przeciwny do wniosku Marty Brożyny, nie ma powodów przeprowadzania głosowania imiennego
– Grażyna Stadnik – odroczyć termin rozpatrzenia wniosku zarządu dot. zmiany wynagrodzenia na jedno z kolejnych posiedzeń do czasu przedłożenia przez Zarząd bilansu, opinii biegłego rewidenta za 2022 r.

Przewodniczący RN poddał pod głosowanie wniosek: odroczyć termin rozpatrzenia wniosku Zarządu do czasu ponownego przedłożenia wniosku w tej sprawie przez Zarząd.
Wniosek został przyjęty większością głosów – 11 za przy 7 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosu.

Ad. 8.
Sprawy wniesione

Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych poinformowała, że nastąpiła zmiana dotychczasowego dostawcy oprogramowania kadrowo-płacowego. Po 10 latach współpracy firma wypowiedziała spółdzielni umowę. Wyłoniony nowy dostawca oprogramowania – firma Comarch ERP Optima zapewnia niezbędne narzędzia do współpracy z instytucjami państwowymi typu Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Urząd Skarbowy. Koszt zakupu licencji wraz z instalacją, wdrożeniem i serwisem to: 15846,09 zł.

Obsługę serwisową zapewni firma ARCOM Usługi Informatyczne.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie