ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół RN Nr 2/2022 z dnia 28.02.2022 r.

Protokół NR 2/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 28.02.2022 r.

Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Zbigniew Gontarz, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie: – Ewa Kosiak, Edward Dudek, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda Bogumiła Baran, Brożyna Marta, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Stanisław Tanikowski, Waldemar Żak, Zbigniew Ławniczak, Elżbieta Szabała, Kosiak Ewa, Koszałka Urszula

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
St. specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

oraz przy realizacji w pkt 2 porządku obrad Przedstawiciele ZZ działających w SM Czuby w osobach:
– Związku Zawodowego „Budowlani” – Maria Szalast i Mirosław Firlej
– Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” – Urszula Ćwiklińska i Aneta Czerska
– Przedstawiciel pracowników i załogi – Monika Kosiarska – Kowalik

Prezydium na posiedzeniu 17 lutego 2022 r. przeprowadziło dyskusję w sprawie formy obradowania i trybu podejmowania decyzji na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, aktualne przepisy oraz możliwości techniczne i organizacyjne, Prezydium podjęło decyzję, że posiedzenie lutowe odbędzie się w formie tradycyjnej w siedzibie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6. Decyzja została podjęta z zastrzeżeniem (zgodnie z opinią prawną z dnia 30 grudnia 2021r), że w posiedzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie RN i niezbędni pracownicy Spółdzielni. Ponadto członkowie Prezydium sformułowali warunki jakie należy zapewnić aby spotkanie odbyło się z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa:

Prezydium RN po dyskusji i przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, ustaliło datę posiedzenia plenarnego rady na 28 lutego 2022 r o godz. 17.00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Spotkanie z przedstawicielami Związków Zawodowych i Reprezentantem Załogi.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 15 w nieruchomości19 ES w osiedlu Skarpa.
 4. Rozpatrzenie wniosku i pism Zarządu SM Czuby dot. zatwierdzenia struktury organizacyjnej SM Czuby w Lublinie na 2022 r.
 5. Zatwierdzenia planów pracy Rady Nadzorczej i komisji na 2022 r.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności RN w 2021 r.
 7. Informacja o decyzji w sprawie projektów uchwał złożonych przez Elżbietę Szabała.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały złożonej przez Dariusza Jaremka.
 9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej sformułowanie odpowiedzi.
 10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 31.01.2022 r.
 11. Sprawy wniesione.


Ad. 2

Spotkanie z przedstawicielami Związków Zawodowych i Reprezentantem Załogi.

Prezydium przedstawiło Radzie Nadzorczej, w protokole prezydium RN nr 1/2022 (str. 54), treść otrzymanego pisma z dnia 20 grudnia 2021r, podpisanego przez: ZZ Solidarność, ZZ Budowlani i Przedstawicielstwo Pracowników (do wiadomości Przedstawicielstwa Załogi) z prośbą o sugestie w sprawie odpowiedzi.

pismo-protokolRN2/2022

Członkowie Rady Nadzorczej, na Kartach Głosowań z dnia 31.01.2022 r., nie zamieścili opinii na temat odpowiedzi i nie zaproponowali specjalnej formuły rozmów. W związku z faktem, że autorzy pisma domagają się zmian decyzji RN (Uchwała Nr 25/25/2021 i 26/26/2021), Prezydium postanowiło zaprosić przedstawicieli pracowników na początek zebrania plenarnego w dniu 28 lutego 2022 r.
W reakcji na wystosowane zaproszenie na spotkanie, przybyli reprezentanci Związków Zawodowych i Przedstawiciel Załogi w osobach: Maria Szalast, Urszula Ćwiklińska; Aneta Czerska, Monika Kosiarska – Kowalik i Mirosław Firlej. W trakcie przeprowadzonej dyskusji, przybyłe osoby potwierdziły postulaty i zarzuty zawarte w piśmie skierowanym do RN z 20 grudnia 2021 r. (ZZ/2021). Dodatkowo przedstawiciele pracowników zaznaczyli, że są ustawowo upoważnieni do obrony interesów pracowników oraz, że zgodnie z kodeksem pracy, istnieje obowiązek współpracowania z organizacjami reprezentującymi załogę na terenie zakładu pracy. W dalszej części dyskusji przedstawiciele ZZ poruszyli sprawę wynagrodzeń w administracji ogólnej. Podkreślili fakt, że Rada Nadzorcza nie zwiększyła funduszu osobowego dla tej grupy pracowników na rok 2021 i 2022, co skutkuje brakiem podwyżek wynagrodzeń w tych latach. Członkowie Rady Nadzorczej wysłuchali przedstawioną przez przedstawicieli pracowników argumentację, mającą wzmocnić postulat powrotu do dyskusji o liczbie etatów w strukturze SM Czuby na rok 2022 i podjęcia przez radę decyzji zgodnej z obecnym przedłożeniem Zarządu. Członkowie RN nie zgodzili się ze stwierdzeniem, że pracownicy administracji ogólnej w roku 2021 nie mieli podwyżki płac i nie przewidziano podwyżki w roku 2022 r. Przypomnieli, że na spotkaniu w sierpniu 2021 przedstawiciele ZZ zgodnie przyznali, że w roku 2021 dokonano podwyżki płac zasadniczych pracowników administracji ogólnej średnio o 5%. Zaznaczono również, że zaproponowana przez Zarząd redukcja etatów daje, przy niezmienionej wielkości funduszu osobowego, możliwość podwyżki płac o minimum 4,6% w roku 2022.

Przewodniczący przypomniał, że 30 grudnia 2021 otrzymał z adresu „ursul@onet.eu” maila z pięcioma załącznikami – fotografiami tekstu będącego opisem spotkania Związków Zawodowych z Prezydium RN odbytego w dniu 9 sierpnia 2021 r. W dniu 30 grudnia przesłał treść maila wraz załącznikami do członków RN przytaczając również treść swojego maila wysłanego na adres ursul@onet.eu:
Na koniec dyskusji, po przytoczeniu korespondencji dotyczącej notatki z poprzedniego spotkania, Przewodniczący RN zwrócił się do przedstawicieli pracowników z przekazem: Pół roku po naszym poprzednim spotkaniu, otrzymałem od Państwa „notatkę” (bez daty) z prośbą o przesłanie jej wszystkim członkom rady. Prośbę bez entuzjazmu spełniłem. Bez entuzjazmu bo z większością treści, zdecydowanie się nie zgadzam. Treść ostatniego fragmentu Państwa notatki nazwany „wolne wnioski jakie się nasuwają się po spotkaniu” uważam za wielce niefortunny i konfrontacyjny. Jeśli Państwo macie w planach sporządzenie takiej notatki z dzisiejszego spotkania to mam serdeczną prośbę aby nie angażować mnie (personalnie) do jej dystrybucji.


Ad. 3

Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynku Gościnna 15 w osiedlu Skarpa.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej umieszczonymi materiałami:

1) projektem uchwały

Uchwała Nr …../…./2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 28.02.2022 r.

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 15 w nieruchomości 19 ES
w osiedlu Skarpa
.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 6 ust.2 pkt 5 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 1/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 31.01.2022 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Od dnia 1 lipca 2022 roku wprowadza się dodatkowy odpis na fundusz remontowy z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w wysokości 25 zł miesięcznie za lokal w budynku przy ulicy Gościnnej 15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.


2) uchwałą RPNO Skarpa

Uchwała Nr 1/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 28.02.2022 r.

w sprawie: przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 15.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do wniosku przedstawiciela nieruchomości ES 19 z dnia 4.1.2022 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o wprowadzeniu z dniem 1.06,2022 r. dodatkowego odpisu na funduszu remontowym „przebudowa instalacji gazowej” w wysokości 25.00 zł /miesiąc/lokal w budynku przy ulicy Gościnnej 15.

§2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie przeciwnym podjęła uchwałę Nr 5/81/2022 z dnia 28.02.2022 r. wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 15 w nieruchomości 19 ES w osiedlu Skarpa w wersji przedstawionej powyżej w protokole.


Ad. 4

Rozpatrzenie wniosku i pism Zarządu SM Czuby dot. zatwierdzenia struktury organizacyjnej SM Czuby w Lublinie na 2022 r.

Zarząd ponownie wystąpił do rady o przeprowadzenie dyskusji i rozpatrzenie wniosku i pism dot. zatwierdzenia struktury organizacyjnej SM Czuby w Lublinie na 2022 r.

Prezydium, mimo braku odniesienia się do niektórych postulatów zgłaszanych przez członków RN, przekazania RN projektów i informacji o których mowa w podjętych dotychczas decyzjach tj. Uchwale Nr 26/26/2021 oraz we wnioskach przegłosowanych na posiedzeniach plenarnych RN.
postanowiło przedstawić RN przedłożony wniosek w celu przeprowadzenia dyskusji.

Zarząd przedstawił dotychczas w tej sprawie:

 1. pismo PN-180/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zamieszczone w protokole Prezydium RN nr 1/2022 str. 24 do 27,
 2. uchwałę Zarządu nr 81/2021 z dnia 2812.2021 r w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie z dnia 8.02.2011r. zamieszczoną w protokole Prezydium RN nr 1/2022 str. 27,
 3. pismo PN 575/2022 z załącznikami w postaci informacji o stanie zatrudnienia w SM Czuby na dzień 31 stycznia 2020 zamieszczone w protokole Prezydium RN nr 1/2022 str. 28 do 32. – graficzny obraz schematu organizacyjnego SM Czuby na rok 2022 (liczba etatów 202,25).


Lublin, 13.01.2022 r.

Znak: PN /575 /2022

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie w/m

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 16.11.2021 r., Zarząd Spółdzielni przekazuje Państwu informację na temat stanu zatrudnienia w Sp-ni na dzień 31.01.2020 r. oraz zmian w zatrudnieniu w 2021 r.

Zarząd Spółdzielni

1) Stan zatrudnienia w SM Czuby na 31.01.2020 r.
Plan zatrudnienia na 2020 r. wynosił 205,75 etatu w tym 52,5 etatu w Zarządzie i Administracji Ogólnej Spółdzielni.
Wykonanie zatrudnienia za 2020 r. wyniosło 197,13 etatu.
Wykonanie zatrudnienia na 31.01.2020 r. wyniosło 196,30 etatu -w tym w Zarządzie i Administracji Ogólnej 51,23 etatu.
Wykonanie planu zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych na dzień 31.01.2020 r. obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Na dzień 31.01.2020 r. w Spółdzielni pracowało 210 pracowników.

Stan zatrudnienia był niewystarczający by zrealizować w pełni i na odpowiednim poziomie, wyznaczone zadania.
Zaznaczyć należy, że już w 2020 r. wkroczyliśmy w okres pandemii co spowodowało wzrost absencji chorobowej pracowników.

2) Zmiany w zatrudnieniu dokonane w 2021 r.
Plan zatrudnienia na 2021 r. wynosił 205,75 etatu w tym 52,5 etatu w Zarządzie i Administracji Ogólnej a więc był na poziomie roku poprzedniego.
Wykonanie zatrudnienia za cały 2021 r. wyniosło 201,02 etatu w tym w Zarządzie i Adm. Ogólnej – 51,30 etatu.
Załącznik nr 2 do niniejszej informacji obrazuje wykonanie planu zatrudnienia za cały 2021 r. w rozbiciu na poszczególne komórki organizacyjne

W poszczególnych kwartałach 2021 r. wykonanie planu zatrudnienia kształtowało się następująco:
I kwartał -199,64 etatu
II kwartał – 201,6 etatu
III kwartał – 202,19 etatu
IV kwartał – 200,61 etatu

Zasadnym jest w związku z tym zatwierdzenie planu zatrudnienia na 2022 r. na poziomie wnioskowanym przez Zarząd Sp-ni tj. 202.25 etatu a więc i tak zmniejszonym o 3,5 etatu w stosunku do poprzedniego roku – 2,5 etatu w Zarządzie i Adm. Ogólnej i 1 etat w administracji os. Łęgi.
Pamiętać należy, że ilość zadań na ten rok wyraźnie wzrosła.
Liczyć się też trzeba z faktem dalszej zwiększonej absencji chorobowej wśród pracowników w związku z zapowiadaną V falą zakażeń Omikronem.

schemat-spodzielnia-RN2/2022

Po wysłuchaniu przedstawionych przez członków Zarządu Informacji i wyjaśnień na temat zapewnienia właściwej struktury organizacyjne SM Czuby na 2022 r w związku z wprowadzeniem nowych przepisów związanych z opracowaniem i przeprowadzeniem wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych tzw. procedura MDR. (Wdrożenia nowych procedur z ustawy o ochronie sygnalistów, ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ,zmian stawek Podatku VAT, zmian z Rozporządzenia w sprawie fiskalizacji, nowej wersji Pliku JPK, zmian w dotychczasowym fakturowaniu, nowych zadań Spółdzielni w zakresie rejestracji CRBR oraz wdrożenia zmian w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych, elektronizacji sprawozdań, ksiąg rachunkowych i dowodów źródłowych.)
oraz po dyskusji, w której głos zabrali: Waldemar Żak, Zbigniew Gontarz, Andrzej Turski , Tomasz Buda, Stanisław Tanikowski, Zbigniew Ławniczak, Krzysztof Piekniak

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółdzielni by na kolejne posiedzenie plenarne RN przygotował:

 1. projekty uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej na 2022 r.
  b) zatwierdzenia struktury organizacyjne SM Czuby na 2022 r.
  c) uchylenia uchwały Nr 26/26/2022 z dnia 16.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu
  zatrudnienia w Spółdzielń Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2022
 2. Informację z iloma pracownikami w SM Czuby w 2021 r. została rozwiązana umowa o pracę, a ilu pracowników zostało przyjętych.

Członkowie Rady Nadzorczej przyjęli przedstawioną procedurę i zaakceptowali zaproponowany zestaw dokumentów jako wystarczający do rozpatrzenia wniosku Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej SM Czuby na 2022 r.

Ad. 5
Zatwierdzenia planów pracy Rady Nadzorczej i komisji na 2022 r.

Prezydium po przeanalizowaniu obowiązujących zapisów zawartych w statucie, regulaminie Rady Nadzorczej i regulaminach pracy komisji dot. zakresu działania rady, po przeanalizowaniu zadań zawartych w planie pracy Rady Nadzorczej i komisji na 2021 r., oraz uwag członków postanowiło przedłożyć do zatwierdzenia plan pracy Rady Nadzorczej i komisji na 2022 r. w treści.

PLAN PRACY
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie
na rok 2022

Lp. Temat Uwagi
1. Uchwalanie:
1. Planów gospodarczych i programów działalności:
a) struktury organizacyjnej SM Czuby ,
b) kosztów zarządzania ,
c) planu inwestycyjnego.
d) planu finansowo – gospodarczego SM Czuby,
e) korekty planu gospodarczo – finansowego.
2. Zasad podziału Walnego Zgromadzenia na części.
3. Zasad gospodarki finansowej spółdzielni .
4.. Regulaminów wewnętrznych spółdzielni.
5. Planów pracy plenum Rady i komisji .
6. Stawek opłat eksploatacyjnych .
7. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
8. Ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały WZ.
9. Upoważnienie do nabycia nieruchomości oraz nabycia Zakładu,nieodpłatne przekazanie na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów
2. Opiniowanie:
1. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
a) wniosków z lustracji przeprowadzonych w SM „Czuby”,
b) oceny sprawozdania finansowego,
c) podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty,
d) absolutorium dla członków Zarządu,
e) zmian statutu,
f) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
g) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej ,
h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
i) przystąpienia do innych organizacji,
j) przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku,
k) odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
2. Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.
3. Rozpatrywanie:
1. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
2. Skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
3. Wniosków Zarządu, Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, Rad Dzielnicy Czuby, komisji Rady.
4. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.
4. Kontrola
1. Badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych.
2. Dokonywanie okresowej oceny wykonania zadań statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem praw jej członków.
3. Sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków .
4. Ocena pracy członków zarządu.
5. Składanie Walnemu Zgromadzeniu
a) sprawozdań zawierających wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
b) składanie sprawozdań ze swej działalności.
6. Analiza
1. Windykacji należności czynszowych.
2. Przebiegu Walnego Zgromadzenia.
3. Procesu wymiany w budynkach SM Czuby instalacji gazowej, wodomierzy.
4. Wniosków zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
5. Kosztów zużycia ciepła.
6. Stawek opłat eksploatacyjnych.

 

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej na rok 2022

Lp. Temat Uwagi
1. Opiniowanie:
1. Struktury organizacyjnej i liczby etatów Zarządu i Administracji Ogólnej.
2. Kosztów zarządzania ,
3. Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
4. Rocznych sprawozdań składanych Walnemu Zgromadzeniu.
5. Realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.
6. Podziału nadwyżki bilansowej.
7. Absolutorium dla członków Zarządu.
8. Projektów regulaminów.
9. Odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
10. Wniosków kierowanych przez Zarząd.
11. Zasad podziału Walnego Zgromadzenia na części.
2. Rozpatrywanie:
1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
2. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedli, Zarząd Spółdzielni, prezydium Rady.
3. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
4. Skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
5. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.
3. Ocena realizacji:
1. Zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni.
2. Windykacji należności czynszowych.
3. Sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni
i poszczególnych jej członków.
4. Uchwał podejmowanych przez organa spółdzielni.
4. Dokonywanie okresowej oceny
1. Wykonania planów gospodarczo – finansowych.
2. Zatrudnienia i funduszu płac.
3. Sytuacji finansowej spółdzielni.
4. Pracy członków Zarządu.
5. Przeprowadzanie doraźnych kontroli na wniosek Rady Nadzorczej

 

PLAN PRACY
Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji rok 2022

 

Lp. Temat Uwagi
1. Opiniowanie:
1. Projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycyjnej.
2. Struktury organizacyjnej administracji osiedli.
3. Planów gospodarczych – finansowych, inwestycyjnych.
4. Koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę
znajdujących się w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie.
5. Projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.
6. Innych inicjatyw podejmowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
2. Rozpatrywanie:
1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji .
2. Spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
3. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Zarząd Spółdzielni i prezydium Rady.
4. Skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji.
5. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli mieszczących się w zakresie działania Komisji.
6. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.
3. Analiza:
1. Gospodarki mieniem Spółdzielni,
2. Gospodarki mieszkaniowej, garażami, lokalami użytkowymi.
3. Kosztów inwestycyjnych.
4. Procedur wymiany w budynkach SM Czuby instalacji gazowej,
I wodomierzy.
5. Kosztów zużycia ciepła.
4. Ocena:
1. Realizacji planu remontów i inwestycji.
2. Realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji.
3. Zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w SM Czuby.

 

PLAN PRACY
Komisji Kulturalno – Oświatowej na rok 2022

Lp. Temat Uwagi
1. Opiniowanie:
1. Projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni.
2. Projektów uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich.
3. Projektów innych przepisów wewnętrznych spółdzielni.
2. Rozpatrywanie:
1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji .
2. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Zarząd Spółdzielni i prezydium Rady.
3. Skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji.
4. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli mieszczących się w zakresie działania Komisji.
5. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.
3. Analiza:
1. Gospodarki mieniem Spółdzielni, 1. Przebiegu Walnego Zgromadzenia.
2. Działalności pracy Domów Kultury.
2. Działań poprawiających bezpieczeństwa mieszkańców.
3. Pozyskiwania środków na prowadzenie działalności Domów Kultury.
4. Współpraca
Ustalenie wspólnej płaszczyzny działań w celu poszerzania oferty
działalności kulturalno- oświatowej i sportowej z:
– Radnymi i przedstawicielami władz miasta Lublina,
– Stowarzyszeniem „Kultura Czubów”,
– Szkołami zlokalizowanymi na terenie dzielnicy,
– Placówkami kulturalno oświatowymi i Parafiami,
– Dzielnicowym VII Komisariatu Policji w Lublinie.

 

Rada Nadzorcza po dyskusji większości głosów – 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania zatwierdziła powyżej przedstawione plany pracy na 2022 r.

Ad. 6
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności RN w 2021 r.

Prezydium przedłożyło do dyskusji i zatwierdzenia sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie za rok 2021. (sprawozdanie przekazane w odrębnym pliku.)

 

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w 2021 roku

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2021.

Rada Nadzorcza w roku 2021 pracowała w składzie:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Turski
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Jerzy Kaczmarski
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Zbigniew Gontarz
 4. Sekretarz Rady Nadzorczej – Danuta Przybyś – Ziemba
 5. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Ewa Kosiak
 6. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – Edward Dudek
 7. Przewodniczący Komisji Kulturalno – Oświatowej – Waldemar Żak

Członkowie:
Bogumiła Baran, Marta Brożyna, Tomasz Buda, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Grażyna Kasprzak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Zbigniew Ławniczak, Jan Morawski, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Elżbieta Szabała, Stanisław Tanikowski.

W roku 2021 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej. Odbyła 11 protokołowanych posiedzeń plenarnych,16 posiedzeń prezydium oraz 5 posiedzeń Komisji.

Posiedzenia Rady Nadzorczej i jej komisji w styczniu, lutym, marcu, kwietniu i maju w związku z  obowiązującymi przepisami nakazującymi radykalne ograniczenia kontaktów odbyły się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W czerwcu, sierpniu, wrześniu i listopadzie 2021 r. w związku z kolejnymi decyzjami w sprawie luzowania ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. zm.)) oraz w związku z informacją Zarządu SM Czuby na temat możliwości bezpiecznej organizacji obrad Rady Nadzorczej i Komisji stałych w tradycyjny sposób. z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego – zapewnienia sali do zorganizowania spotkania Komisji Rewizyjnej – 21 osób, plenum rady – 25 osób), posiedzenia odbyły się w sposób tradycyjny w siedzibie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6.

Posiedzenia plenarne Rady Nadzorcze w grudniu w związku z pojawieniem się nowego wariantu i  obowiązującymi przepisami nakazującymi radykalne ograniczenia kontaktów odbyło się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń rozpatrywała sprawy związane z  funkcjonowaniem spółdzielni zgłoszone przez Zarząd, organy samorządowe oraz członków.
Zgodnie z kompetencjami zawartymi w § 87 Statutu , Rada Nadzorcza w 2021 r.

Zatwierdziła:

1. Korektę projektu planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2020 r.

Korektę planu gospodarczo – finansowego dokonano na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli dot. zmiany stawek eksploatacyjnych w osiedlu Widok – energii elektrycznej, gazu , w osiedlu Skarpa i Łęgi gazu, Os. Ruta, – energii elektrycznej, stawek odpisu na fundusz remontowy w os. Skarpa, Ruta , Widok, Łęgi, podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miasta Lublin Nr 396/XI/2019 z 21.XI.2019 r, uaktualniono również powierzchnię lokali od której jest odprowadzany podatek. Urealnienie kosztów w osiedlach spowodowało zmianę w planowanych kosztach działalności eksploatacyjnej.

2. Koszty zarządzania na 2022 r.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu zestawień kosztów zarządzania wersję I kosztów zarządzania (fundusz osobowy z narzutami na poziomie 2021- oraz wersję II z funduszem osobowym z narzutami zwiększonym o 3% wobec roku 2021., w wyniku głosowania nie zatwierdziła żadnej z wersji.
Zarząd dokonał modyfikacji rubryk z załącznika 1 a także przeprowadził dokładniejsze oszacowanie
kosztów z rubryki 9 ( po korekcie to 290 850 zł), Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 19/65/2021
w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2022 r. z dnia 24.08.2021 r. w § 1 której zatwierdziła plan kosztów zarządzania na 2022 r. w wysokości 5.758.150 zł.

3. Plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni na rok 2022. po zmianie załącznika Nr 2 dot. struktury organizacyjnej SM Czuby na 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni zatwierdzenia plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na 2022 rok zawarty w tabelach nr 1 – 4 uchwały nr 21/66/2021 r. z dnia 16.09.2021 r. sporządzony na podstawie kosztów zarządzania na rok 2022 oraz uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli ustalających stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych nieruchomości.
Nie zatwierdziła załącznika nr 2 do uchwały w sprawie struktury organizacyjnej SM Czuby na 2022 r. w przedstawionej przez Zarząd wersji.

4. Wprowadzenie do planu utrzymania mienia spółdzielni ujętego w planie gospodarczo-finansowym SM Czuby na rok 2022 remontu parkingu przy ul Biedronki w osiedlu Łęgi.

Zgodnie z wnioskiem przyjętym 26 czerwca 2021r. oraz spełnieniem warunku, że w chwili powstania oszczędności w związku z przetargiem na budowę parkingu przy ul Rucianej osiedlu Ruta, Rada Nadzorcza podjęła w dniu 28.12.2021 r. uchwałę nr 31/2//2021w sprawie wprowadza się do planu utrzymania mienia spółdzielni w planie gospodarczo-finansowym SM Czuby na rok 2022 remontu parkingu znajdującego się na działce nr 33/3 (obr.30, ark. 2) przy ul. Biedronki w osiedlu Łęgi – Wartość robót według wstępnego szacunku ok. 190 000 zł.

5. Plan zatrudnienia w Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2022

Rada Nadzorcza nie zatwierdziła struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r. w przedstawionej w dniu 24.08.2021 r. i 16.09.2021 r przez Zarząd wersji. w związku z nie uzyskaniem satysfakcjonujących członków Rady Nadzorczej, odpowiedzi: jakie są zasady tworzenia komórek administracyjnych tj. działów, sekcji i samodzielnych stanowisk., dlaczego w jednej sekcji jest kierownik a w innej nie, czy liczba prowadzonych przez Spółdzielnię inwestycji oraz liczba mieszkań w Spółdzielni z zaciągniętym kredytem daje podstawy do zatrudniania trzech osób sekcji księgowości inwestycyjnej i kredytowej, czy zasadne jest aby w jednym dziale zatrudnione były zatrudnione osoby zajmujące się sprawami pracowniczymi, administracyjnymi i zaopatrzenia, itp.

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę zmniejszone zatrudnienie o 2.5 etatu w przedstawionej strukturze podjęła uchwałę nr 18/64/2021 w sprawie: zatwierdzenia liczby etatów w planie zatrudnienia na 2022 r w Zarządzie i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wysokości 50 etatów.

Sprawę zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r postanowiła przesunąć na kolejne posiedzenia .


6. Plan zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 rok.

Rada Nadzorcza nie zatwierdziła struktury organizacyjnej SM Czuby na 2022 r. w przedstawionej przez Zarząd wersji.
Przedłożona w dniu 16.09.2021 r. propozycja struktury nie uwzględniała propozycji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu . Nie zdefiniowano kiedy komórkę organizacyjną określamy mianem działu, kiedy sekcją, wieloosobowym stanowisk pracy, jednoosobowym stanowiskiem. którymi z powyżej wymienionymi kieruje kierownik, którymi bezpośrednio Prezes lub Zastępca Prezesa. Nie zdefiniowano, że podstawowymi komórkami organizacyjnymi są: Administracje Osiedli., działy zatrudniające co najmniej 6 osób., sekcje zatrudniające od 3 -5 osób. oraz jednoosobowe stanowiska pracy.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 22/67/2021 w sprawie zatwierdzenia planu zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2022 w wysokości 202,25 etatów.
Po zapoznaniu się z informacją zwartą w protokole z przeprowadzonej lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r. –
„Obowiązująca w Spółdzielni struktura organizacyjna wraz z określoną ilością 197,14 etatów na koniec 2020 r. zapewniała warunki właściwej realizacji zadań statutowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” – RN postanowiła uchylić uchwałę Nr 22/67/2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2022 w wysokości 202,25 etatów, Podjęła uchwałę nr 26/26/2021 w której w § 1 zatwierdziła plan zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 rok w wysokości 198 etatów.

Zobowiązała Zarząd SM Czuby do ustalenia planu zatrudnienia w Spółdzielni na 2022 rok zgodnie w ilości 198 etatów, oraz do przygotowania projektu struktury organizacyjnej SM Czuby na rok 2022 w wersji uwzględniającej postulaty RN zawarte w protokołach posiedzeń plenarnych oraz zgodną z liczbą etatów w wysokości 198 etatów.

Nowa struktura organizacyjna winna być przedstawiona w terminie do 31 marca 2022 r. razem z projektem uchwały w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym SM „Czuby” w Lublinie, informacją o stanie zatrudnienia w SM Czuby na dzień 31 stycznia 2020 roku oraz zmianach zatrudnienia dokonanymi w przeciągu roku 2021.

7. Wprowadzenie nowych stawek eksploatacyjnych

 1. z dniem 1.05.2021 r dodatkowego odpisu na fundusz remontowy w wysokości 25,00 zł
  /miesiąc/lokal – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Radości 1,3, Romantyczna 17,19 w nieruchomości 20 ES w osiedlu Skarpa.
 2. z dniem 1.07.2021 r dodatkowego odpisu na fundusz remontowy w wysokości 25,00 zł /miesiąc/lokal – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 1 w nieruchomości 19 ES w osiedlu Skarpa .
 3. z dniem 1.03.2022 r dodatkowego odpisu na fundusz remontowy w wysokości 25,00 zł /miesiąc/lokal – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 13 w nieruchomości 03 ES w osiedlu Skarpa .
 4. od 1 września 2021 roku zmianę wysokości odpisu na fundusz remontowy z 0,83 zł / m2 na 1,40 zł/m2 w nieruchomości EW 01 przy ulicy Szmaragdowej 46 w osiedlu Widok.


8. Zasady obowiązujące przy wymianie instalacji gazowej w osiedlu Skarpa

Rada Nadzorcza w uchwale Nr 7/8/2021 z dnia 25.02.2021 r. w spranie wymiany instalacji gazowej w osiedlu Skarp w § 1 postanowiła, że

 1. W przypadku braku wystarczających środków na funduszu remontowym nieruchomości na wykonanie przebudowy instalacji gazowej Rada Nadzorcza wprowadza dodatkowy odpis na funduszu remontowym w wysokości 25 zł/lokal/miesiąc.
 2. Okres spłaty zależy od kosztu przebudowy instalacji według kosztorysu powykonawczego i kończy się po spłacie poniesionych kosztów.
 3. Właściciele lokali pokrywają koszt wymiany instalacji gazowej, stanowiącej część wspólną nieruchomości w jednakowej wysokości przypadającej na lokal (niezależnie od zakresu prac wykonanych w poszczególnych mieszkaniach, tj. długości instalacji w lokalu lub rezygnacji z jej wykonania) – zgodnie z § 1 ust. 4 .”Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego …” oraz § 6 ust. 4 “Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM Czuby”.

9. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2021 r.

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.


Wyraziła zgodę na:

 1. Montaż latarni fotowoltaicznej przy ul. Watykańskiej.
  Rada Nadzorcza zgodnie z treścią uchwały Nr 2/17/2021 r. z dnia 28 stycznia 2021 r. wyraziła zgodę na ustawienie latarni zasilanej panelem fotowoltaicznym i prądnicą wiatrową na terenie parkingu przy ul. Watykańskiej na działce nr 52/8. Inwestycja została sfinansowana ze środków osiedlowego funduszu remontowego osiedla „Ruta” – 10.000,00 zł oraz utrzymanie mienia spółdzielni – 5.200,00 zł
 2. Budowę parkingu w osiedlu Ruta.
  Rada nadzorcza zgodnie z treścią uchwały NR 16/11/2021 z  dnia 28.06.2021 r. wyraziła zgodę na budowę ogólnodostępnego parkingu dla 170 samochodów osobowych wg koncepcji zagospodarowania terenu działki nr 41/4 przy ul. Stokrotki/Ruciane w osiedlu Ruta Koszt budowy pokryty zostanie ze środków na utrzymanie mienia spółdzielni. Wartość inwestycji według wstępnego szacunku wynosi ok. 1 200 000 zł.
 3. Wymianę ekranów azbestowych ekranów balkonowych w os. Ruta.
  Rada Nadzorcza w uchwale NR 17 /18/2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie remontu i wymiany azbestowych ekranów balkonowych w osiedlu Ruta ustaliła że osoby, którym przysługuje tytuł do lokali pokrywają koszt wymiany ekranów balkonowych wraz odmalowaniem balustrad balkonowych, stanowiących część wspólną nieruchomości, w jednakowej wysokości przypadającej na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu niezależnie od zakresu prac wykonanych na poszczególnych balkonach – zgodnie z § 1 ust. 4 Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego oraz § 6 ust. 5 Regulaminu Porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM CZUBY.


Dokonała zmian w regulaminach:

1. Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali.
Rada Nadzorcza w uchwale Nr 6/9/2021 z dnia 25.02.2021 r. doprecyzowała zapis w § 6 ust. 2 pkt 5 nadając brzmienie:
„5) odpisy na fundusze celowe
a) jednostkę rozliczeniową, o której mowa w § 5 ust. 1 określa uchwała Rady
Nadzorczej podjęta na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
b) szczegółowe zasady tworzenia funduszu celowego określają “Zasady tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego SM Czuby” oraz “Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach” uchwalone przez Radę Nadzorczą”.

2. Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.
Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 9/19/2021 z dnia 30.03.2021 r. zmieniła tytuł Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody, nadając brzmienie „ Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody” Wprowadziła zmiany mają na celu uściślenie zapisów Regulaminu i doprecyzowanie funkcjonujących już zasad rozliczania kosztów dostawy ciepła w SM Czuby.

Wprowadzone zmiany wynikają z opinii Biegłego sądowego z dziedziny ciepłownictwa przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, opracowanej na zlecenie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Opinia dotyczy prawidłowości rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym SM Czuby w osiedlu Błonie.

Biegły sądowy potwierdził prawidłowość rozliczeń dokonywanych przez Spółdzielnię Czuby, jednocześnie wskazał na konieczność doprecyzowania niektórych zapisów w przedmiotowym Regulaminie. I tak słowa “energia cieplna” zastąpiono słowem “ciepło”, uporządkowano zapisy dotyczące ustalania zaliczek oraz rozliczenia kosztów w §10 i §11, doprecyzowano ewentualne zmiany systemu rozliczenia w trakcie trwania okresu rozliczeniowego (§3 ust.6) oraz w przypadku np. uszkodzenia podzielnika (§4 ust.4 pkt 2 lit.d).

3. Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.
Wprowadzenie uchwałą Nr 24./16/2021 r z dnia 16.11.2021 r. zmiany do Regulaminu rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby daje możliwość dokładnego rozliczenia kosztu zużycia wody w przypadku zmiany ceny. Dokonania dodatkowego odczytu w celu uwzględnienia w rozliczeniu faktycznego zużycia wody dla starej i nowej ceny w sposób korzystniejszy dla mieszkańców niż metoda interpolacji. Dodatkowy pomiar możliwy w lokalach j wyposażonych w wodomierze z odczytem radiowym.

4. Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM „CZUBY” w Lublinie.
W związku z decyzją aby grudniowe posiedzenie odbyło się w formie zbierania głosów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w Regulaminie porządku domowego wprowadzono zmiany porządkowe zgłoszone przez Zarząd. Nie uwzględniono postulatów zawartych w pismach mieszkańców ulicy Husarskiej i uchwał RPNO Błonie i Widok.

 

Propozycji zmian wynikających z pisma mieszkańców budynku Husarska 6 oraz wniosku Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie i Widok pozostawiono do opracowania Komisji
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji.

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM „CZUBY” w Lublinie doprecyzowano zapisy ciążące na Administracji osiedla (§ 4, § 6 pkt 3,4 ), obowiązki ciążące na osobach posiadających tytuł prawny do lokalu ,garażu, pomieszczenia na wózki, piwnic balkonów, loggii i tarasów ( § 7 ust. 1 pkt 1,2 ) , zapisy dot. strat wynikłych z tytułu dokonanych przeróbek ( § 8 ust. 5) postanowiono, że w piwnicach nie wolno instalować żadnych dodatkowych gniazd i punktów świetlnych lub punktów poboru wody,( § 10 ), że właściciele (użytkownicy) lokali mieszkalnych, użytkowych i innych w przypadku wystąpienia awarii instalacji usytuowanych w szachtach lub przechodzących przez stropy mają obowiązek umożliwić rozbiórkę ścian szachtów, rozkucie stropów w zakresie umożliwiającym wykonanie naprawy lub wymiany instalacji, wykonać w swoich lokalach „ okienka” rewizyjne w ścianach szachtów instalacyjnych § 14 ust..6 i 7) a w § 15 pkt 4 obowiązek udostępnić lokal pracownikom Spółdzielni lub osobom upoważnionym, w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych oraz odczytu wskazań tych urządzeń lub ich wymiany.

 

Rozpatrzenia odwołania członów Spółdzielni:

1. Od uchwały nr 12/37/2021 RPNO Błonie z dnia 17.08.2021 r

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrz spółdzielczego odwołania z dnia 19.08.2021 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 12/37/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 17.08.2021 r w sprawie przeprowadzenia referendum w nieruchomości EB 09 Kawaleryjska 2,4,6 dot. zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy Kawaleryjską 2 i 4 – Rada Nadzorcza postanowią uchylić uchwałę nr 12/37/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 17.08.2021 r

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 36 postanowiła uchylić uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, z uwagi na brak w treści zaskarżonej uchwały pytania referendum oraz źródła finansowania. Jest niezgodne z zapisami § 4 ust 2 pkt. 1 i 4 Zasad i trybu przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie.

2. Od uchwały nr 15/40/2021 RPNO Błonie z dnia 30.09.2021 r.

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrz spółdzielczego odwołania z dnia 7.10.2021 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 15/40/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 30.09.2021 r w sprawie zagospodarowania terenu zielonego w nieruchomości EB 09 Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 36 Statutu postanawia utrzymać w mocy uchwałę nr 15/40/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 30.09.2021 r., Rada Nadzorcza może uchylić uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile jest niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Rada Nadzorcza, utrzymując w mocy uchwałę nr 15/40/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 30.10.2021 r, uznała że w przypadku zaskarżonej uchwały nie zachodzi którakolwiek ze statutowych przesłanek.

 

W formie opinii dla Walnego Zgromadzenia zajęła stanowisko w sprawie:

1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się 30.03.2021 r. ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2020 r. ( sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości, jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. nie stwierdzono w sprawozdaniu z istotnych zniekształceń) .podjęło uchwałę Nr 10/35/2021 z dnia 30.03.2021 r. w której pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 r składające się z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 211 852 768,01 zł ,Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazujący zysk netto w wysokości 457 579,18 zł,, Rachunku przepływów pieniężnych wykazującym wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2020 o kwotę 2 127 339,71 zł, Zestawienie zmian w funduszach własnych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące zmniejszenie o kwotę 6 012 521,07 zł .

2. Zasady podziału zysku netto za 2020.
Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją podziału zysku netto za 2019 r., zawartą w projekcie uchwały dla Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić podział zysku netto określony w projekcie uchwały: Zysk (netto) za 2020 r. w wysokości 457 579,18 zł przeznaczyć :

 1. Kwotę (+) 59 001,85 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego danego osiedla,
 2. Kwotę (+) 323 755,95 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową , której nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla oraz nadwyżkę przychodów nad kosztami mienia Spółdzielni, przeznaczyć – na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.
 3. Kwotę (+) 74 821,38 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym
  .

Rada Nadzorcza wniosła o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.

3. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2020 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej analizie wniosków zawartych w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020, po zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2020 a w szczególności terminowego realizowania przez Zarząd zadań wynikających z zapisów ustawowych i statutowych, podjętych przez zarząd decyzji wynikających z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r i ustawy z dnia 13 maja 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.tj przeprowadzaniu dezynfekcji części wspólnych budynków, wprowadzenia nowej organizacji pracy spółdzielni, zawarcie umowy z Pocztę Polską o niepobieraniu opłat za opłaty eksploatacyjne, wnoszenia w kasie spółdzielni opłat przy użyciu kart płatniczych, zorganizowanie punktu przyjęcia interesantów na parterze budynku Spółdzielni, a także prowadzonych działań związanych z wymianą instalacji gazowej w osiedlu Skarpa i Łęgi, działań windykacyjnych i dbałości o oszczędne wydatkowanie środków spółdzielni – biorąc pod uwagę wynik głosowania postanowiła nie przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu stanowiska na temat absolutorium dla członków zarządu za 2020 r.

4. Wniosków z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2021 r., po zapoznaniu się z wnioskami z przeprowadzonej lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r . na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 poz. 648) oraz § 79 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zaproponowała Walnemu Zgromadzeniu SM „Czuby” w formie opinii:
Przyjąć wnioski po lustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie protokołu z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” jest w dobrej i stabilnej kondycji finansowej. W celu zapobieżenia skutkom inflacji, Spółdzielnia winna podjąć określone działania mające na celu zagospodarowanie wolnych środków m.in. poprzez zakup zintegrowanego systemu komputerowego.
 2. Spółdzielnia winna przygotować program działalności remontowej np. na najbliższe 3 lata z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych przez poszczególne nieruchomości.
 3. Kontynuować wymianę instalacji gazowej w poszczególnych osiedlach w zależności od jej stanu technicznego.

Walne Zgromadzenie winno zobowiązać Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowe „czuby” w Lublinie, do stałego nadzoru nad realizacją w bieżącej działalności Spółdzielni, wniosków polustracyjnych wymienionych w uchwale.


Analizowała:

1. Wyjaśnienia zawarte w odpowiedzi Zarządu na wniosek Prezydium z dnia 14.12.2020 r.
W związku z tym, że do członków prezydium rady nadzorczej dotarły informacje o nieprawidłowościach
w funkcjonowaniu spółdzielni oraz nieprawdziwych danych przekazywanych radzie przez zarząd a rada nadzorcza może prawidłowo spełniać ustawową rolę jedynie w sytuacji otrzymywania pełnych i wiarygodnych informacji prezydium zwróciło się do zarządu o odniesienie się do zgłoszonych zarzutów.
Zarząd Spółdzielni odnosząc się do przytoczonych we wniosku prezydium zarzutów, wyjaśnił ,że
„ Zarząd i administracja ogólna funkcjonuje w strukturze zatwierdzonej uchwały Rady Nadzorczej na dany rok. Nie przekracza zatwierdzonego limitu zatrudnienia. W przypadku długotrwałej nieobecności pracownika zatrudnia na zastępstwo osobę do czasu powrotu nieobecnego pracownika.
Pracownicy wykonujący dodatkową pracę, zastępując czasowo nieobecnych otrzymują większą premię -w ramach zatwierdzonego funduszu płac.

Nie zwalniał i nie zwalnia tzw. fachowców. W miejsce odchodzących na emeryturę pracowników zatrudnia osoby posiadające wykształcenie wymagane na danym stanowisku pracy, a tam gdzie wymagane są specjalne uprawnienia, zatrudnia osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Zasady polityki kadrowej i płacowej leżą w gestii zarządu w ramach zawartego ze związkami zawodowymi “układu zbiorowego pracy” i “Kodeksu pracy”.

Zasady wynagradzania pracowników określa “układ zbiorowy pracy” zatwierdzony przez Związki Zawodowe i Państwową inspekcję pracy. Związki zawodowe w swojej opinii /w załączeniu/ nie wniosły uwag a Państwowa Inspekcja Pracy w protokole pokontrolnym z 2019 roku nie wniosła zastrzeżeń.
Premia w SM “Czuby” ma charakter uznaniowy. Premia przyznawana jest na wniosek bezpośredniego przełożonego – w ramach limitu funduszu płac zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, opiniowana przez prezesa pionowego. Zatwierdzona przez prezesa zarządu na odpowiednich formularzach, przy przyznawaniu premii uznaniowej pod uwagę brane są: bardzo dobre wykonywanie obowiązków, kreatywność, inicjatywa, zaangażowanie, obecności w pracy, zastępstwa nieobecnych pracowników itp.
Zgodnie z Kodeksem pracy każdy pracownik na obowiązek przy opuszczaniu miejsca pracy uzyskać zgodę przełożonego. W przypadku wyjścia służbowego wpisuje się do książki „Ewidencja wyjść w godzinach służbowych” określając cel i czas pobytu. W przypadku wyjść w celach prywatnych obowiązany jest uzyskać zgodę przełożonego i prezesa pionowego oraz wypełnić “wniosek w sprawie odpracowania czasu prywatnego wyjścia z pracy”.

W przypadku urlopu wypełnia się kartę urlopową. W Spółdzielni na początku roku opracowuje się plan urlopów zatwierdzony przez Zarząd.

2. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisje Doraźne RN – rozpatrzenie wniosek P. Marty Brożyna
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu informacji z prac Komisji Doraźnych RN zawartych w:pismach członków komisji Pani Marty Brożyna, Krzysztofa Piekniaka, Tomasz Buda I Grażyna Kasprzak ,Wniosku Pani Marty Brożyna o powołanie ponowne komisji , pismach Zarządu Spółdzielni kierowanych do członków Rady, Informacji Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy inspektorat Pracy w Lublinie z przeprowadzonej w dniach 5, 11,15, 16.03.21 r. kontroli postanowiła:

   1. Przyjąć korespondencję prowadzoną nieoficjalnie przez Zarząd (bez sprecyzowanych adresatów) z poszczególni członkowie Rady Nadzorczej, chociaż żadne ze wskazanych w powyższym piśmie Zarządu – pismo, nie wpłynęło do Rady Nadzorczej jako organu

    2. Zaproponowała, by rozpatrzenie wniosku Pani Marty Brożyna zgłoszonego w piśmie z dnia 8.03.2021 dot. powołania ponowne komisji i rzetelne przeprowadzenie kontroli oraz wcześniejsze ustalenie przez Radę Nadzorczą listy dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia w formie uchwały przełożyć na czas po odwołaniu wprowadzonych ograniczeń epidemicznych. Powołanie, w obecnym czasie, nowej Komisji Doraźnej obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

3. Dla zakończenia wszczętych przez Komisje Doraźne prac kontrolnych i częściowego uwzględnienia wniosku Pani Marty Brożyna, zobowiązać Zarząd do przedłożenia informacji zawierającej dane według załączonego wzoru.

 

Stan zatrudnienia w Zarządzie SM Czuby w Lublinie
na dzień 1 sierpnia 2020 (miesiąc zatwierdzenia struktury) i 1 marca 2021 (aktualny stan)

 

L.p. Komórka organizacyjna Pracownik
/wymiar etatu
Wykształcenie Stanowisko Wymogi Rodzaj umowy Świadczenie emerytalne lub rentowe

Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi kontynuację (zakończenie) prac kontrolnych poprzez analizę dokumentów.

   4. Nie uwzględniać prośby Zarządu zawartej w piśmie dn.12.03.2021 r. dot. przesunięcie terminu sporządzenia zestawienia o stanie zatrudnienia w Zarządzie SM Czuby.


3. Zakres przeprowadzanej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, lustracji pełnej SM Czuby za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Lustratorzy Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie 22 marca 2021 r. w SM Czuby rozpoczęli lustrację pełną obejmującej okres działalności od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Lustracją zostały objęte takie działy działalności SM Czuby jak: podstawy prawne i organizacja Spółdzielni, struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni i zasady wynagradzania, stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni i budynków, realizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie odrębnej własności lokali, gospodarka zasobami mieszkaniowymi, gospodarka remontowa, gospodarka finansowa, rachunkowość i sprawozdania finansowe.

W związku faktem trwającej pandemii, lustratorzy na posiedzenie prezydium 17.05.2021 r. otrzymali umieszczone przez członków rady w ”sprawach wniesionych” posiedzenia w dniu 26.04.2021 r. do wyjaśnienia w trakcie kontroli uwagi, pytania, sugestie dot. między innymi:

 • zapisów Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej i ustalania opłat za wodę
 • uchwały z dnia 11.09.2018 r. w sprawie remontu nawierzchni asfaltowej na działce 52 w osiedlu Błonie ze środków mienia spółdzielni
 • nie podejmowania przez RN uchwał zatwierdzających stawek opłat eksploatacyjnych, (§87 pkt.1 ppkt 4 Statutu)
 • innego sposobu sporządzania protokołów z posiedzeń RN i RPNO
 • umieszczania na stronie internetowej spółdzielni skrótów sprawozdań Zarządu, informacji o działaniach Zarządu zamiast protokołów , braku protokołów i uchwał RPNO „Błonie”,
 • nie przedstawia RPNO i RN kalkulacji kosztów eksploatacji od niej zależnych.
 • przyjmowania na zajęcia przez Domy Kultury osób z terenu całego Lublina, nie zawierania umów z tymi osobami ,braku kalkulacji opłat na poszczególne zajęcia.
 • braku odpowiednich kwalifikacji przez pracowników zatrudnianych na stanowiskach technicznych
 • podejmowanie uchwał wykraczających poza zakres zwykłego zarządu nieruchomościami wspólnymi.
 • tworzenia wspólnych funduszy remontowych osiedli niezgodnie z art. 6 ust.3 w związku z art. 4 usm.
 • odmowy udostepnienia członkowi RN przepisów dot. wynagradzania pracowników
 • nie przeprowadzenia w 2020 r. Walnego Zgromadzenia
 • niewłaściwych działań Zarządu w sprawie budżetów obywatelski


4. Zarzuty skierowane przez Związki Zawodowe na działania Rady Nadzorczej skierowanymi przeciwko pracownikom Spółdzielń.

W związku z zaobserwowanymi przez Związki Zawodowe działających w SM Czuby w Lublinie
„działaniami Rady Nadzorczej skierowanymi przeciwko pracownikom Spółdzielni” dot. nierównego traktowania pracowników w sprawie przeprowadzanych regulacji płac w 2019 i 2020 r., niewyrażenia zgody na zmianę wysokości wynagrodzenia dla członków zarządu., niezatwierdzenia w 2021r. środków finansowych na zwiększenie wysokości płac dla pracowników Zarządu i Administracji Ogólnej a także zobowiązania Zarządu do zmiany proporcji w strukturze w 2021 r liczby pracowników pobierających świadczenie emerytalne w stosunku do pozostałych pracowników,, przedstawienia w terminie do 31 stycznia 2020 r. sposobu zmiany tych proporcji w strukturze w 2021 r. i latach następnych., zobowiązania do zawierania umowy o prace na czas nieokreślony z pracownikami, którzy nabędą uprawnienia emerytalne, a wyrażą wolę dalszego zatrudnienia” – w dniu 9 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie Prezydium Rady z przedstawiali Związków Zawodowych.

Przedstawiciele związków powtórzyli zarzuty, skierowane do Rady Nadzorczej, o łamaniu Kodeksu Pracy poprzez wymaganie od Zarządu, aby zawierał z pracownikami umowy o pracę na czas określony. Powtórzyli także zarzut o dyskryminacji pracowników Spółdzielni ze względu na wiek i nierówne traktowanie funduszy osobowych (a więc i płac) administracji osiedlowych i administracji ogólnej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgodzili się z na tak wyartykułowane zarzuty. Rada Nadzorcza wyjaśniła, że oczekiwała od Zarządu informacji o strukturze wiekowej pracowników administracji ogólnej. W sytuacji, kiedy okazało się, że pracownicy pobierający świadczenia emerytalne stanowią połowę wszystkich zatrudnionych, członkowie rady poprosili o przedstawienie działań w celu poprawy tej sytuacji.

Deklaracja Zarządu o zawieraniu umów na czas określony z pracownikami ponownie zatrudnianymi po przejściu na emeryturę, jest wyłączną decyzją Zarządu i została przedstawiona Radzie Nadzorczej w styczniu 2020 r. (Protokół RN nr 1/2020). W ramach wyjaśnień w sprawie dyskryminacji pracowników, członkowie RN zdementowali informacje o takich działaniach zarówno jeśli chodzi o formy zatrudnienia, jak i place. Podkreślili jednocześnie fakt, że o funduszu osobowym administracji ogólnej decyduje rada nadzorcza a o funduszach osiedlowych Rady Przedstawicieli Nieruchomości poszczególnych osiedli.

5. Realizację wniosku w sprawie instalacji szlabanu na parkingu przy ul. Dragonów w osiedlu Błonie.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie 27.05.2021 r. negatywnie zaopiniowała montaż szlabanu na parkingach znajdujących się na terenie mienia Spółdzielni. Uznała że decyzja o montażu szlabanów wymaga szerokiej dyskusji i konsultacji ze wszystkimi mieszkańcami oraz decyzji organów statutowych Spółdzielni w zakresie sposobu i kosztu montażu oraz kosztów utrzymania i konserwacji urządzeń

6. Działania dotyczące termomodernizacji budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 wraz z wykonaniem napraw i wzmocnień ścian osłonowych typu SEG.

Budynki przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 są budynkami wykonanymi w technologii prefabrykowanej, ze ścianami kontradykcyjnymi w systemie „Żerań”.
Pierwszy budynek – numer 6 został oddany do użytku w 1991 r., dwa kolejne w 1993 r.
Od początku eksploatacji budynku na ścianach osłonowych typu SEG zaczęły się pojawić nieregularne rysy, które z powodu przecieków deszczu do mieszkań wymagały corocznego uszczelniania kitami trwale plastycznymi.

Wada ta została rozpoznana przez Instytut Techniki Budowlanej jako wada systemowa ścian osłonowych. Niestety do dnia dzisiejszego nie została uznana jako wada technologiczna kwalifikująca się do rządowego czy unijnego dofinansowania.

Z powodu ciągłego pogarszania się stanu technicznego ścian osłonowych SEG została zlecone rzeczoznawcom z Instytutu Budownictwa Politechniki Lubelskiej w 2006 r. wykonanie ekspertyzy ocena stanu technicznego ścian osłonowych typu SEG budynków przy ul. Watykańskiej 6,8,10. Ekspertyza potwierdziła istnienie wady ścian osłonowych, lecz wówczas zakwalifikowała ich stan jako dobry nie powodujący zagrożenia, ale z koniecznością dokonania dodatkowych badań i ocen przed przystąpieniem do docieplenia ścian zewnętrznych budynków – ze względu na dodatkowe dociążenie.

Ekspertyza Politechniki określiła szereg napraw, jakie trzeba wykonać, aby powstrzymać degradację tych budynków. W opracowaniu zalecono wykonanie niezbędnych stalowych wzmocnień ścian osłonowych budynku. Jako główną przyczynę powstania spękań, rys i szczelin na łączeniach płyt rzeczoznawcy wskazują zły stan techniczny łączników płyt systemu SEG, z których wykonane są ściany osłonowe tych budynków. Podkreślono, że połączenia te ulegają uszkodzeniu po około 15 latach (obecnie budynki mają prawie 30 lat) i powinny być sukcesywnie naprawiane w czasie eksploatacji.
Budynki przy ul. Watykańskiej 6,8,10 jako jedyne w osiedlu Ruta nie zostały docieplone z powodu wielokrotnych protestów mieszkańców na obciążanie ich kosztami docieplenia (m.in. rezygnacja z ogólnoosiedlowego systemu finansowania dociepleń ścian zewnętrznych, a także negatywny wynik późniejszego referendum mieszkańców). Początkowo Rada Osiedla Ruta w 2007 r. podjęła uchwałę nr 50/2007 o utworzeniu od 01.01.2008 r. funduszu celowego na docieplenia nieruchomości Watykańska 6, 8 ,10 z uwagi na zły stan techniczny ścian osłonowych w tych budynkach. Rada Nadzorcza, na bazie tej uchwały, od 1 stycznia 2008 r. wprowadziła nowy składnik w opłatach eksploatacyjnych za mieszkania przy ul. Watykańskiej w wysokości 1,00 zł/1m miesięcznie na docieplenie ścian zewnętrznych.

Niestety, w lutym 2008 r. na skutek protestów mieszkańców licznie uczestniczących w posiedzeniu Rady, Rada Osiedla Ruta podjęła uchwałę nr 4/2008 o uchyleniu uchwały Rady Osiedla „Ruta” nr 50/2007 z dnia 18.10.2007 r. dotyczącą utworzenia od dnia 01.01.2008 r. funduszu na docieplenia budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 i wycofaniu z opłat eksploatacyjnych mieszkańców wszelkich naliczeń z tego tytułu.

Obecnie, w ramach czynności przygotowawczych do termomodernizacji budynków przy ul. Watykańskiej 6,8,10, na podstawie uchwały nr 15/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta wykonano aktualną analizę stanu technicznego budynków oraz został sporządzony projekt techniczny wzmocnień i napraw ścian osłonowych niezbędnych przed wykonaniem docieplenia.

Jedyną formą pomocy państwa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest kredyt z premią termomodernizacyjną udzielany przez BGK. Premia termomodernizacyjna w wysokości 16 % kosztów przedsięwzięcia stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje ona jedynie podmiotom korzystającym z kredytu, zatem inwestorzy realizujący przedsięwzięcia termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków nie mogą z niej korzystać.

W celu pozyskania premii termomodernizacyjnej niezbędne jest sporządzenie audytu energetycznego, który została sporządzony dla każdego budynku oddzielnie na podstawie uchwał nr 2/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta. Każdy audyt oszacował koszty przeprowadzenia termomodernizacji każdego z ww. budynków.

Podczas rozmów z bankiem kredytujący warunki finansowania termomodernizacji (bez koniecznego wzmacniania konstrukcyjnego ścian osłonowych) przedstawiają się następująco dla kredytu udzielonego na okres 20 lat (wg obecnych stóp procentowych):

Budynek Koszt termomodernizacji Środki własne Kwota kredytu Wysokość dofinansowania Koszty kredytu
Watykańska 6 2 511 840,00 zł 21 840,00 zł 2 206 181,96 zł 283 818,04 zł 927 556,54 zł
Watykańska 8 3 789 860,00 zł 34 860,00 zł 3 148 622,40 zł 606 377,60 zł 1 323 791,66 zł
Watykańska 10 3 789 860,00 zł 34 860,00 zł 3 148 622,40 zł 606 377,60 zł 1 323 791,66 zł

Z powyższych danych wynika, że skorzystanie z kredytu z premią termomodernizacyjną 16% zwiększa koszty termomodernizacji o 35% (bez kosztów wzmocnień konstrukcji ścian osłonowych typu SEG).
Przed wykonaniem termomodernizacji konieczne jest wykonanie napraw i wzmocnień ścian osłonowych typu SEG – zgodnie z projektami technicznymi wzmocnień konstrukcji.
Prace te są niezbędne i nie mogą być dalej odwlekane w czasie. Z każdym rokiem stan budynku się pogarsza. Zaniechanie tych działań może doprowadzić nawet do katastrofy budowlanej wskutek, której ucierpieć może wiele osób postronnych. ??????????? Gdzie jest dokument na to?

Przewidywany zakres robót:

 • usunięcie spękanych fragmentów betonu i oczyszczenie płyt prefabrykowanych
 • iniekcyjne uszczelnienie rys i pęknięć
 • zabezpieczenie odkrytych elementów zbrojenia przed korozją
 • uzupełnienie ubytków i wyrównanie ścian budynku
 • montaż wzmocnień stalowych

Koszt wykonania prac według kosztorysu wynosi dla budynku:

* Watykańska 6 – 262.021,31 zł
* Watykańska 8 – 342.082,01 zł
* Watykańska 10 – 332.420,66 zł
Ogółem = 936.523,98 zł

Miesięczna stawka opłaty na fundusz remontowy nieruchomości ul. Watykańska 4,6,8,10 niezbędna do sfinansowania wykonani napraw i wzmocnień ścian osłonowych typu SEG wynosi:
– w cyklu 1 rocznym: 5,34 zł/m2
– w cyklu 2 letnim: 2,67 zł/m2
– w cyklu 3 letnim: 1,78 zł/m2

W bieżącym roku nieruchomość posiada na funduszu remontowym możliwość przeznaczenia na ten cel kwoty w wysokości 400.000 zł.
Miesięczna stawka opłaty na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. Watykańskiej 4,6,8,10 w 2021 r. wynosi 0,60 zł/powierzchni użytkowej lokali.
W związku z powyższym, mając na względzie bezpieczeństwo ludzi i mienia w nieruchomości przy ul. Watykańskiej 4, 6, 8, 10, w pierwszym etapie termomodernizacji należy wykonać naprawę i wzmocnienie ścian osłonowych typu SEG – ze sfinansowaniem tych robót w ramach środków własnych funduszu remontowego nieruchomości.
W drugim etapie należy dokonać termomodernizacji budynków z finansowaniem z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną.

7. Wymianę instalacji gazowej w osiedlach Skarpa i Łęgi.
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych przypomniała, że realizując uchwałę Rady Nadzorczej z 2012 roku zobowiązującą Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań w celu przebudowy instalacji gazowej, SM Czuby przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję informacyjną, w wyniku której udało się wprowadzić skuteczne działania.

Osiedle Skarpa
W osiedlu Skarpa należy wykonać przebudowę instalacji gazowej w 46 budynkach. Przebudowa instalacji gazowej została wykonana w 4 budynkach (ok. 200 mieszkań), przy ulicy: Radości 5 i Gościnna 11 w roku 2017 oraz Sympatyczna 2 w roku 2019 i Gościnna 3 w roku 2021.
Aktualnie przebudowa instalacji gazowej prowadzona jest w 2 budynkach przy ulicy Sympatycznej 14 i Sympatycznej 16.
Kolejne budynki gromadzą środki na sfinansowanie przebudowy tej instalacji i sukcesywnie będą objęte wymianą instalacji po kilka każdego roku.

Osiedle Łęgi
W osiedlu Łęgi w latach 2014 – 2019 przebudowano instalację gazową w 10 budynkach (ok. 624 mieszkania): Tatarakowa 2, Tymiankowa 3, 54, 56, 58, Kaczeńcowa 2, 10, Biedronki 3, Wiklinowa 4, 6. W roku 2021 planuje się wymianę instalacji w 6 budynkach (ok. 300 mieszkań): Biedronki 5, Tatarakowa 6, 10, 12, Bociania 6, Kaczeńcowa 6.
W kolejnych 10 budynkach wymiana instalacji gazowej będzie następowała sukcesywnie, podobnie jak w osiedlu Skarpa po kilka każdego roku.

W osiedlu Łęgi rozpoczęto proces wymiany instalacji już od 2014 roku, dzięki uzyskaniu w tych budynkach zgody 100% właścicieli mieszkań, jaka była wymagana wówczas przez UM do wydania pozwolenia na budowę. Obecnie uzyskanie takiej decyzji wymaga zgody większości właścicieli lokali.

Powyższe prace każdorazowo muszą być objęte planami gospodarczymi zgodnie z podjętymi uchwałami przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą.

8. Możliwości pozyskania środków z programów rządowych lub środków unijnych na; wymiany wind, wymiany przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, ocieplenia budynków.

Zastępca prezesa ds. ekspiacyjnych poinformowała ,że w dniu 25 lipca 2021 r SM Czuby otrzymała odpowiedź na pytanie w sprawie pozyskania funduszy na wyminę wind, przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych oraz docieplenia budynków. Oddział Informacji o Funduszach Europejskich Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Stefczyka 3B w Lublinie poinformował, że obecnie mając na uwadze koniec perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, oraz to że perspektywa finansowana na lata 2021 – 2027 jeszcze nie wystartowała (trwają uzgodnienia, konsultacje dokumentów), nie przewiduje się w najbliższych naborach wsparcia na wymianę wind, przyłączy i instalacji wodno – kanalizacyjnych. Niewykluczone, że takie działania będą możliwe w najbliższych latach. Niestety wciąż czekamy na start naborów z nadchodzącej perspektywy. Ewentualne bardziej szczegółowe informacje oraz harmonogramy naborów będą znane po 30.11.2021 r.

Od roku 2021 pojawiła się możliwość uzyskania pożyczki ze środków Funduszu Dostępności, udzielonej przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Regulamin udzielania pożyczek określa, iż warunkiem koniecznym do uzyskania takiej pożyczki jest spełnienie wymogu standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych. Likwidacja wszelkiego rodzaju barier komunikacyjnych winna być potwierdzona w Audycie dostępności. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,15% w skali roku. Pożyczkobiorcy przysługuje umorzenie w wysokości 10% dla budynku wielorodzinnego, oraz do 20% (kryterium społeczne) w zależności od udziału osób uprawnionych w ogólnej liczbie zamieszkałych w budynku, np. 10% gdy udział wynosi 40% – 60%.
Aktualnie Spółdzielnia dokonuje oceny możliwości technicznych dostosowania naszych budynków do wymogów określonych w ww. regulaminie.

9. Czynności podjęte i w ramach realizacji decyzji RN z dnia 28 stycznia 2021 r.
Rada Nadzorcza realizując uchwałę Nr 5 / 1 /2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie decyzji dotyczących pisemnego wyjaśnienia Zarządu w sprawach zawartych we wniosku prezydium z 14 grudnia 2020, w opinii związków zawodowych działających w SM CZUBY oraz we wniosku E. Szabały- postanowiła

 1. Powoła Komisje Doraźne Rady Nadzorczej określającą przedmiot ich działania i czas funkcjonowania.
 2. Na wniosek członków obu komisji doraźnej zaakceptowała termin rozpoczęcia kontroli po 22 lutego, po powrocie ze zwolnienia lekarskiego kompetentnego pracownika kadr
 3. Zobowiązało Zarząd SM Czuby do wystosowania, w imieniu Rady Nadzorczej do Państwowej Inspekcji Pracy wniosku o przeprowadzenie kontroli wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Zarządu i Administracji Ogólnej SM Czuby w Lublinie w latach 2019 – 2020.
 4. Skierowała do zespołu prawnego wniosek o wydanie opinii: czy powołanie komisji doraźnych w trybie ustalonym w uchwał jest zgodne z prawem i czy osoba spoza komisji rewizyjnej mogła zaproponować członków komisji .

(działanie zgodne z § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM Czuby , a także art. 46 § 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020, poz. 275 z późn. zm.)

10. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
Rada Nadzorcza dokonała okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych na posiedzeniach:
– 20.03. 2021 r. – za 2020 r.,
– 28.06. 2021 r. – za I kwartał 2021 r.,
– 16.11. 2021 r. – za I półrocze 2021 r.,
– 28.12. 2021 r. – za III kwartał 2021 r.


11. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez PKO BP SA Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie.
W toku przeprowadzonej w dniu 15.10.2021 r. przez PKO BP SA Centrum Operacyjne Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie kontroli prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r ewidencji analitycznej zadłużenia z tytułu kredytu i skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu i ich oprocentowania przypadającego na poszczególne lokale mieszkalne, a w szczególności :
– czy ewidencja zawiera co najmniej elementy określone w art. 4 ust. 5 ww. ustawy;
– zgodności zapisów księgowych ewidencji z zapisami księgowymi w Banku;
– wyliczenia raty normatywnej i jej rozliczenie;
– rozliczenia nadpłaty i spłaty całkowitej zadłużenia;
– naliczenia i rozliczania odsetek od zadłużenia wobec Banku;
– czy Spółdzielnia: wywiązuje się z obowiązku powiadamiania, w terminie do końca marca każdego roku, swoich członków oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni,
o przypadającym na poszczególne lokale stanie zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek bieżących.
– sprawdzenie wysokości zwrotu nominalnych kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych dokonanych przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy.
Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.


12. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie.
W dniach 5, 11 ,15, 16,03.2021 r . Państwowa Inspekcja Pracy w Lublinie przeprowadziła kontrolę w celu sprawdzenia przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów dot. nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, legalności zatrudnienia a ponadto w ograniczonym zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności dot. badań lekarskich, szkoleń bhp oraz oceny ryzyka zawodowego. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.
W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

 

Rozpatrzyła wnioski

1. Wniosek z dnia 13 stycznia 2021 r. – przedstawiciela RN z osiedla Błonie dot. pisma skierowanego do członków RN o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu spółdzielni

Rada Nadzorcza po analizie wniosku dot. zobowiązanie Komisji Rewizyjnej RN do przeprowadzenia kontroli działalności Spółdzielni w zakresie ilości faktycznie zatrudnionych w Spółdzielni osób, wymaganych kwalifikacji zawodowych zatrudnionych pracowników, posiadanego doświadczenia zawodowego, stopnia pokrewieństwa zatrudnionych w Spółdzielni pracowników, zasad i wysokości przyznawanych pracownikom premii, zasad i trybu awansowania pracowników, ewidencji książki wyjść, wykorzystanie urlopów. ilości osób wykonujących drugie zatrudnienie, ilości osób, które nabyły prawa emerytalne – podjęła uchwałę Nr 5 / 1 /2021 z dnia 28.01.2021 r. w której postanowiła

 1. Przekazać wniosek w sprawie szerokiej kontroli działalności spółdzielni do komisji rewizyjnej dla określenia szczegółowego zakresu i terminu ewentualnej kontroli.
 2. Powołać na czas do 28 .02.2021 r. komisję doraźną RN w składzie Pani Grażyna Kasprzak i Pan Tomasz Buda do przeprowadzenia kontroli w zakresie zgodności struktury organizacyjnej SM Czuby (w tym Zarządu i Administracji Ogólnej) za lata 2019 – 2020 ze stanem zatwierdzonym przez RN (porównania stanu zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych)
 3. Powołać na czas do 28 .02.2021 r. komisję doraźną RN w składzie Pani Marta Brożyna i Pan Krzysztof Piekniak do przeprowadzenie kontroli w zakresie: liczby osób zatrudnionych w 2020 r. w SM Czuby (w tym ponownie zatrudnionych po przejściu na emeryturę), rodzaju zawartych umów, oraz zgodności kompetencji nowo zatrudnionych z wymogami określonymi dla zajmowanych stanowisk.
 4. Skierować do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o przeprowadzenia kontroli wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Zarządu i Administracji Ogólnej SM Czuby w Lublinie w latach 2019 – 2020 .

2. Wnioski w sprawie premii dla członków Zarządu

 1. za I kwartał 2021
  Po dokonaniu przez Komisje Rewizyjna 22.03.2021 oceny pracy członków Zarządu w oparciu o informację o wykonaniu planu gospodarczo-finansowego za 2020 r. i bieżącej działalności , stosownie do ustaleń przedstawionych w opinii prawnej dot. procedowania RN w sprawie przyznania członkom Zarządu premii na posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz oceniając działania zarządu w I kwartale 2021 r. prezydium rady przygotowało projekt uchwały dotyczący przyznania premii członkom Zarządu w wysokości 10% wynagrodzenia wypłacanego kwartalnie, wniosek premiowy z procentem innym niż zero, pomimo, że większość członków komisji rewizyjnej oceniło negatywnie pracę zarządu.
  Ta decyzja prezydium umożliwiła członkom rady, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, w głosowaniu wyrazić swoją wolę w sprawie premii dla członków zarządu.
  W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada nadzorcza postanowiła nie przyznać członkom Zarządu premii za I kwartał 2021 r.
 2. za II kwartał 2021 r.
  Komisje Rewizyjna 21.06.2021 po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w II kwartale 2021 r. w oparciu o informację o analizie działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2021 r. i bieżącej działalności nie przedstawiła Radzie Nadzorczej wniosku dot. przyznania premii
  W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada Nadzorcza 28 czerwca 2021 r. przyznała członkom Zarządu premię za I półrocze 2021r: w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego kwartalnie.
 3. za III kwartał 2021 r.
  Komisja Rewizyjnej 19.10.2021 r. po zapoznaniu się i pozytywną oceną analizy działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2021 r. w wyniku przeprowadzonych głosowań postanowili, że nie będzie zgłaszała do RN wniosku w sprawie premii dla członków Zarządu za III kwartał 2021 r.
  W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada Nadzorcza 16 listopada 2021 r. postanowiła nie przyznać członkom Zarządu premii za II kwartał 2021 r.
 4. za IV kwartał 2021 r.
  Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Raportem PKO Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowo – Księgowego Biuro Rozliczeń Operacji Zespołu Wierzytelności Mieszkaniowych z kontroli prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych przeprowadzonej w dniu 15 października 2021 r Brak uwag odnośnie do kontrolowanego okresu (01.10.2020r. – 30.09.202 r.).- oraz na podstawie zapisów zawartych w Zasadach wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – `Zgodnie § 5 może być przyznana miesięczna premia do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne, przyznanie premii następuje na ostatnim posiedzeniu w kwartale po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności – . W wyniku głosowania przeprowadzonego 28.12.2021 r przyznała członkom Zarządu premię za IV kwartał 2021r: w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego kwartalnie.

3. Wniosek mieszkańców nieruchomości Watykańska 6, 8, 10
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ( analizie) z wnioskiem mieszkańców Nieruchomości Watykańska
6, 8, 10 z dnia 4 grudnia 2021 r. o: uchylenie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” z dnia 19.07.2021 r.nr 31/2021 – w całości i nr 32/2021 – w części wynikającej z uchwały nr 31/2021 oraz zmianę uchwał Rady Nadzorczej S.M. „Czuby” nr 19/65/2021 z dnia 24.08.2021 r. – w części wynikającej z uchwały nr 31/2021 RPNO „Ruta” i nr 21/66/2021 z dnia 16.09.2021 r.- w części wynikającej z uchwały nr 31/2021 RPNO „Ruta”
oraz analizie poniżej wyszczególnionych pism i informacji
– odpowiedzi Zarządu na pismo Pan Dariusz Jaremek z dnia 14.09.2021
– pisma Zarządu z dnia 26.11.2021 r.
– stanowiska prezydium zawartego w protokole z 7.12.2021 r.
– Informacji Zastępcy prezesa ds. finansowych dot. stosowania postanowień zawartych w art. 4 oraz art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
– uchwały NR 3/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” z dnia 20.02. 2014 r. w sprawie:
– rozliczenia zadania termomodemizacji 28 budynków mieszkalnych w osiedlu „Ruta” z załączonymi zestawieniami dot. Końcowego rozliczenia kosztów dociepleń ścian budynków w osiedlu Ruta (Lata 2000 – 2013)
– pisma przewodniczącego RN skierowanego do Zarządu z 8 grudnia 2021 r. z prośbą o zlecenie przygotowania opinii prawnej w sprawach poruszonych w piśmie-wniosku mieszkańców nieruchomości
Watykańska 6, 8,10.
– pisma przewodniczącego RN skierowanego do mieszkańców nieruchomości przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 z 10 grudnia 2021 r. z informacją, że Prezydium RN zdecydowało by przed rozpatrzeniem wniosku Zarząd przedstawił opinię prawną na temat możliwych do zastosowania procedur, oraz by członkowie RN uzyskali dostęp do dokumentów technicznych, które dały podstawy do podejmowania decyzji na temat czasu i zakresu prac związanych z termomodernizacją wraz naprawą ścian osłonowych

postanowiła, że rozpatrzeniem wniosku mieszkańców nieruchomości Watykańska 6,8,10 z osiedla Ruta, zajmie się na kolejnym posiedzeniu, po przedłożeniu przez Zarząd informacji żądanych w piśmie z dnia 10 grudnia 2021 r.

4. Wniosek o odwołania Przewodniczącego i jednego z Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz powołania do pełnienia tych funkcji innych członków RN.

Rada Nadzorcza 5 lipca 2021 r. rozpatrzyła wniosek Pan Zbigniewa Ławniczaka z 24 czerwca 2021 o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w oparciu o treść art. 35 § 41 ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., poz. 648). Wniosek zawierał żądanie umieszczenia w porządku obrad punktów dotyczących odwołania Przewodniczącego i jednego z Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz powołania do pełnienia tych funkcji innych członków RN.

W głosowaniu w dniu 5 lipca 2021 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Czuby oddano 20. głosów, w tym: za odwołaniem 6 głosów,, przeciw odwołaniu 13 głosów,, wstrzymujących się od głosowania 1 głos. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie został odwołany.
W głosowaniu w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Czuby oddano 20 głosów, w tym:: za odwołaniem 5 głosów, przeciw odwołaniu 14 głosów, wstrzymujących się od głosowania 1 głos. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. nie został odwołany.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni.

Przedkładając powyższe sprawozdanie informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:
– o terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu i Administracji Osiedla,
– o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą – uchwały wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni a dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.,
– o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – . www.smczuby.pl
Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

Rada Nadzorcza jednomyślnie zatwierdziła projekt sprawozdania z działalności w 2021 r.


Ad. 7

Informacja o decyzji w sprawie projektów uchwał złożonych przez członka RN z osiedla Błonie.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem członka RN z osiedla Błonie z dnia 17 stycznia (złożonym do Prezydium dot. umieszczenia w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej głosowań nad zaproponowanymi sześcioma projektami uchwał tj. .

I. W sprawie zatrudniania pracowników wyłanianych w drodze konkursu
II. W sprawie informacji o ilości osób zamieszkałych w lokalach pozostających w zasobach SM „Czuby” Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie
III. W sprawie przekazania Radzie Nadzorczej informacji na temat majątku Spółdzielni.
IV. W sprawie wyłonienia Komisji doraźnej do dokonania kontroli działalności Spółdzielni
V. W sprawie wyłonienia Komisji doraźnej do dokonania kontroli działalności Spółdzielni
VI. W sprawie Rozpatrzenie skargi członka zam. w osiedlu Błonie z dnia 9.11.2021 r. na Zarząd Spółdzielni dot. wysokości opłat eksploatacyjnych od 1.01.2022 r.

oraz przedstawionym na wniosek Prezydium Rady  Stanowiskiem Prawnym w sprawie projektów uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie złożonych przez członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

W związku z decyzją Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przedłożonych przez członka Rady Nadzorczej z osiedla Błonie , przedkładam stanowisko prawne następującej treści:

 1. projekt uchwały I Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie zatrudniania pracowników wyłanianych w drodze konkursu jest sprzeczny z § 5 pkt 7 Regulaminu pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie (tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 125/1/2010 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 21 grudnia 2010 r.), zgodnie z którym do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów, a w szczególności ustalanie zasad w sprawach zatrudniania, zwalniania, wynagrodzeń bieżących, awansowania, przeszeregowania, udzielania kar, przyznawania nagród oraz innych świadczeń za pracę. Ponadto należy przypomnieć, że do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy między innymi opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury (§ 103b pkt 4 Statutu Spółdzielni);
 2. analizując treść projektu uchwały III Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej informacji na temat majątku Spółdzielni należy zwrócić uwagę, że żądane informacje zawarte są w załączniku do uchwały nr 11/1/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów na wynajem lokali użytkowych i dzierżawy terenu stanowiących mienie spółdzielni;
 3. projekt uchwały IV Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie wyłonienia Komisji doraźnej do dokonania kontroli działalności Spółdzielni w zakresie § 1 pkt 2 sprzeczny jest z art. 221 Kodeksu pracy, wskazującym katalog danych osobowych, których może żądać pracodawca od pracownika. Nie zawiera on informacji o dodatkowym zatrudnieniu pracownika;
 4. projekt uchwały V Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie wyłonienia Komisji doraźnej do dokonania kontroli działalności Spółdzielni w zakresie § 1 pkt 1 sprzeczny jest z art. 221 Kodeksu pracy, wskazującym katalog danych osobowych, których może żądać pracodawca od pracownika. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie, jako pracodawca, nie jest uprawniona do gromadzenia danych osobowych pracowników, na podstawie których można by jednoznacznie ustalić stopień pokrewieństwa pracowników.

Lublin, 25 lutego 2022 r.

postanowiła większością głosów – 19 za przy 1 głosie wstrzymując się od głosowania przekazać przedstawione przez członka RN z osiedla Błonie projekty uchwał do zaopiniowania na najbliższym posiedzeniu przez Komisję Rewizyjną RN


Ad. 8

Dyskusja i podjęcie uchwały złożonej przez członka RN – przedstawiciela nieruchomości Watykańskiej 6, 8, 10

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem członka RN – przedstawiciela nieruchomości Watykańska 6.8.10 z dniu 10 lutego 2022 r. o umieszczenie w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej głosowania nad przedstawionym poniżej projektem uchwały w brzmieniu:

Uchwała Nr       /22
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie
z dnia  ………2022 r.

W  sprawie: sfinansowania remontu budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust.1 Statutu Spółdzielni  uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do podjęcia dialogu z mieszkańcami budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 mającego na celu:

 1. przedstawienie dokumentów technicznych uzasadniających proponowany zakres prac remontowych w budynkach przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10,
 2. prezentację rachunku kosztów, który był podstawą do określenia stawki odpisu na fundusz remontowy nieruchomości w roku 2022 i latach następnych,
 3. wskazanie, istniejących obecnie, sposobów i możliwości sfinansowania przeprowadzenia koniecznych i uzgodnionych prac remontowych.

§ 2

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do wykorzystania zamówionych i wykonanych ekspertyz dla kontynuacji i rozwinięcia poszukiwań możliwości uzyskania środków zewnętrznych w celu wykonania napraw i wzmocnień ścian osłonowych typu SEG.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Złożoną ponadto prośbą o stosowanie w publikowanych dokumentach jednoznacznej terminologii nazewniczej pozwalającej na rozróżnianie napraw ścian typu SEG od typowej termomodernizacji budynków tak, aby wyraźnie rozgraniczać obie te kwestie! W dokumentach RN z ostatnich miesięcy konieczna naprawa ścian, która wynika z wady technologicznej była często określana mianem “termomodernizacji”, co wprowadza czytających w błąd i stawia w niekorzystnym świetle mieszkańców bloków przy ul. Watykańskiej, którzy jakoby domagali się finansowania termomodernizacji zamiast koniecznych do wykonania napraw.


Po zapoznaniu się na prośbę Prezydium RN ze


Stanowiskiem Zarządu SM Czuby w sprawie projektu uchwały P. Dariusza Jaremka, dotyczącej sfinansowania remontu budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10:

 

W związku z faktem zaskarżenia do sądu przez grupę mieszkańców podwyżki składnika opłat dotyczącego funduszu remontowego nieruchomości – remont i docieplenie budynków muszą być odłożone w czasie – do czasu ostatecznego prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Należy podkreślić, że zgodnie z zaleceniem w Ekspertyzie Technicznej remont i wzmocnienie ścian osłonowych wymaga po ich wykonaniu docieplenia. Dlatego też myśląc o remoncie elewacji budynków należy brać pod uwagę łączny koszt tych robót.

Ekspertyzy techniczne dla poszczególnych budynków znajdują się na stronie internetowej spółdzielni w zakładce osiedla Ruta wraz z przykładowym kosztorysem opracowanym w oparciu o projekt docieplenia budynku przy ul. Watykańskiej 6.

Pozostała dokumentacja znajduje się do wglądu w Administracji Osiedla Ruta, ze względu na jej obszerność Spółdzielnia nie ma możliwości skanowania i umieszczenia na stronie tych dokumentów. Każdy mieszkaniec może się zapoznać z tymi dokumentami osobiście, a także uzyskać wszelkie inne informacje dotyczące funkcjonowania nieruchomości czy osiedla.

Koszt remontu i docieplenia jest wysoki i stale rośnie. Systematycznie mieszkańcy informowani byli o konieczności przeprowadzenia przedsięwzięcia oraz koszcie jego wykonania. Szczegółowe informacje Spółdzielnia przekazywała zarówno na spotkaniach z mieszkańcami jak też do skrzynek podawczych.
Ponadto brak możliwości pozyskania wsparcia ze strony programów rządowych lub unijnych powoduje, że mieszkańcy zmuszeni są zebrać środki na remont i sfinansować przedsięwzięcie z funduszu remontowego nieruchomości. Spółdzielnia proponowała wielokrotnie rozłożenie prac na etapy i finansowanie rozłożone na kilka lat (bez dodatkowych kosztów – występujących np. przy spłacie kredytu). Takie rozwiązanie sprawdziło się podczas remontu budynków o podobnej konstrukcji, tj. przy ul. Dziewanny 5, Różanej 7, a także wielu budynków w os. Błonie przy ul. Kawaleryjskiej, Szaserów, Rycerskiej, Dragonów.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż gromadzenie środków na koncie funduszu remontowego nie wyklucza możliwości uzyskania w przyszłości dofinansowania przedsięwzięcia – o ile pojawi się odpowiedni program rządowy. Ponadto dofinansowanie nie gwarantuje pokrycia kosztów w całości, dlatego też propozycja Spółdzielni – gromadzenie środków na funduszu remontowym – wprowadzone uchwalą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta i zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej wydaje się najmniej dolegliwym sposobem umożliwiającym przeprowadzenie remontu – etapami, po uzyskaniu orzeczenia sądu.

Jednocześnie w dalszym ciągu Zarząd podtrzymuje propozycję spotkań z mieszkańcami w grupach do 20 osób z zachowaniem reżimu sanitarnego, w sali konferencyjnej przy ul. Watykańskiej 6, np. w poniedziałki o godz. 18.00 w dogodnych dla mieszkańców terminach, lub indywidualnie osobiście lub telefonicznie, tel. 81 464 17 00.

Z powyższych względów podjęcie uchwały wydaje się bezprzedmiotowe.

po dyskusji i przeprowadzonym głosowaniu postanowiła: przy 11 głosach przeciw podjęciu, 6 za podjęciem i 3 wstrzymujących się od głosowania, nie podejmować uchwały w brzmieniu przedstawionym przez Pana Dariusz Jaremka – umieszczonym powyżej w protokole.


Ad. 9

Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza zapoznała się i rozpatrzyła:

1. Pismo skierowane przez Prezesa R. Burskiego w dniu 7 lutego 2022.r. Ldz.RN7959) do przewodniczącego Rady Nadzorczej dot. uzyskania informacji od ojca członka spółdzielni, że w skierowanym do córki odpowiedzi od RN brak czytelnych podpisów, brak ogłoszeń o terminach i miejscach posiedzeń RN, wskazania adresu do korespondencji.

W odpowiedzi na powyższe pismo przewodniczący przekazał;
– Prezesowi R. Burskiemu odpowiedź na piśmie o treści:
„ Dziękuję bardzo za informację na temat treści rozmowy, jaką odbył Pan z ojcem Pani Ewy Ciężkiej.
Jednocześnie wyrażam przekonanie, że zgłaszający uwagi otrzymał od Pana Prezesa stosowne odpowiedzi”.

– członkowi spółdzielni z osiedla Widok w imieniu którego występował ojciec
„ W dniu 11 lutego dotarło do mnie pismo Prezesa SM „Czuby” w Lublinie.
Panu Prezesowi przekazałem lakoniczną odpowiedź: Dziękuję bardzo za informację na temat treści rozmowy, jaką odbył Pan z ojcem Pani. Jednocześnie wyrażam przekonanie, że zgłaszający uwagi otrzymał od Pana Prezesa stosowne odpowiedzi.

Czuję się w obowiązku aby do Pani przesłać pełną informację.

 1. Dokumenty Rady Nadzorczej podpisują dwaj członkowie RN – najczęściej przewodniczący i sekretarz RN. Podpisy składają pod nazwą Rada Nadzorcza SM Czuby w Lublinie lub w miejscu gdzie zamieszczone jest nazwisko i pełniona funkcja w RN. Podpis (w rozumieniu art. 78 k.c.) nie musi być czytelny. Za ważny podpis uważa się nie tylko podpis imieniem i nazwiskiem lub podpis samym nazwiskiem, lecz także – i najczęściej – skrót podpisu (“podpis nieczytelny”), którego wystawca zwykle używa przy podpisywaniu dokumentów.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkowie SM Czuby są powiadamiani:
  a) o posiedzeniach RN – na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu i Administracjach Osiedli,
  b) o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą – na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni. Są również doręczane Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.,
  c) o przebiegu obrad Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach – na stronie internetowej Spółdzielni – . www.smczuby.pl
 3. Spółdzielnia zgodnie z przepisem § 11 ust. 2. Statutu doręcza pisma członkom na adres wskazany w aktach członkowskich” .


2. Pismo skierowane przez członka zam. w osiedlu Ruta w dniu 11 lutego 2022 r do przewodniczącego RN w  sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej, podczas których można spotykać się z członkami Rady

W odpowiedzi na powyższe pismo przewodniczący przekazał:

„W związku z Pana pytaniem zawartym w piśmie z dnia 11 lutego 2022 r. dotyczącym „grafiku dyżurów” członków Rady Nadzorczej informuję, że członkowie Rady Nadzorczej.. przyjmują interesantów w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. od 15.00 do 16.00, spotkania organizowane są po otrzymaniu informacji o zgłoszeniu chęci odbycia indywidualnej rozmowy z członkami Rady Nadzorczej. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie biura Zarządu.
Spotkanie z członkami Rady Nadzorczej możliwe jest również w innym terminie po otrzymaniu informacji o zgłoszeniu takiej potrzeby”.

3. Pismo skierowane członka za. w osiedlu Ruta, w dniu 11 lutego 2022r,do przewodniczącego Rady Nadzorczej w sprawie regulaminu odwoływania członków Zarządu.

W odpowiedzi na powyższe pismo przewodniczący przekazał:
„ W związku z Pana pytaniem zawartym w piśmie z dnia 11 lutego 2022 r. dotyczącym regulaminu odwoływania członków Zarządu, Rada Nadzorcza informuje, że zgodnie z art. 5 § 1 pkt 7 ustawy Prawo spółdzielcze, statut spółdzielni powinien określać między innymi zasady i tryb odwoływania członków organów spółdzielni, w tym zarządu. W oparciu o § 92 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Uchwała w przedmiocie odwołania zapada większością 2/3 oddanych głosów. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Uchwała w przedmiocie odwołania zapada większością 2/3 oddanych głosów (§ 92 ust. 3 Statutu Spółdzielni).
Istniejący Regulamin odwoływania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie jest obecnie nowelizowany, zostanie opublikowany po zakończeniu tego procesu i uchwaleniu zmian przez Radę Nadzorczą”.

4. Pismo skierowane przez członka zam. w osiedlu Ruta, w dniu 14 lutego 2022r do Rady Nadzorczej w sprawie Uchwały RN Nr 1/18/2022.

Rada Nadzorcza do mieszkańców nieruchomości Watykańska 6,8,10 wystosowała odpowiedz następującej treści:
„Rada Nadzorcza SM Czuby, po zapoznaniu się z dokumentacją oraz korespondencją z dnia 11.02.2022 skierowaną przez część mieszkańców nieruchomości przy ul. Watykańskiej 6,8,10 w sprawie remontu i docieplenia budynków, dotyczącą Uchwały RN Nr 1/18/2022 r – wyjaśnia:
Prawidłowość postępowania Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie określi Sąd, po rozstrzygnięciu pozwów wniesionych przez mieszkańców Państwa nieruchomości.
Podobnie – realizacja robót remontowych w roku 2022 dotyczących nieruchomości przy ul. Watykańskiej – ujętych w planach gospodarczych zostanie dostosowana do wysokości posiadanych środków – obniżonych na skutek wniesionych do sądu pozwów i zmniejszeniu wnoszonych wpłat przez mieszkańców na fundusz remontowy.

Z dokumentów będących w posiadaniu Spółdzielni jednoznacznie wynika, iż Zarząd w oparciu o uchwały organów statutowych naszej Spółdzielni wielokrotnie próbował przekonać mieszkańców do gromadzenia środków na koncie nieruchomości w celu przeprowadzenia remontu i docieplenia budynków. Brak możliwości pozyskania środków z dotacji państwowych lub też z innych źródeł zmusił współwłaścicieli również z innych nieruchomości w naszej Spółdzielni do przeprowadzenia podobnych remontów na własny koszt.

Poszukując rozwiązań najmniej uciążliwych dla mieszkańców ww. budynków, Zarząd zaproponował stopniowe gromadzenie środków na funduszu remontowym i realizowanie prac etapami w okresie kilku lat – w miarę możliwości finansowych.

Zakres prac, sposób ich przeprowadzenia oraz finansowania wymagają szczegółowego uzgodnienia i konstruktywnego dialogu oraz zaangażowania nie tylko ze strony Zarządu ale także mieszkańców.
Rada Nadzorcza nie znalazła potwierdzenia w faktach dla oskarżeń zawartych w Państwa piśmie z dnia 11.02.2022 r.

Rada Nadzorcza wraz z Zarządem Spółdzielni podtrzymują wolę i chęć wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i spraw związanych z remontem i funkcjonowaniem nieruchomości na spotkaniach w grupach do 20 osób w sali konferencyjnej, w uzgodnionych terminach z zachowaniem reżimu sanitarnego lub indywidualnie osobiście – lub telefonicznie – nr tel. 81 4641700.

W dalszym ciągu Rada Nadzorcza zachęca Państwa jako współwłaścicieli nieruchomości, współodpowiedzialnych za utrzymanie i funkcjonowanie nieruchomości do przeanalizowania sytuacji i podjęcia dialogu z Zarządem Spółdzielni w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji budynków”.

5. Pismo skierowane przez członka RN z osiedla Błonie w dnia 25 stycznia 2022r do Prezydium Rady Nadzorczej w sprawie łamania przez prezydium „obowiązujących w spółdzielni obligatoryjnych przepisów spółdzielczych a przede wszystkim Regulaminu Rady Nadzorczej„

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią powyższego pisma, postanowiła do w/w wystosować odpowiedz na przedstawione w piśmie opinie i zarzuty tożsamą z informacjami i wyjaśnieniami zawartymi w odpowiedziach udzielonych w „sprawach wniesionych zgłoszonych na kartach do głosowania posiedzeń odbytych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj.

„ Przekazywanie dla członków Rady Nadzorczej dokumentów, materiałów, protokołów / Informacji niezbędnych do realizacji spraw ujętych w porządku obrad posiedzenia prezydium i plenum RN przez pracownika spółdzielni, odbywa się za wiedzą członków Prezydium RN ! Zarządu Spółdzielni potwierdzaną podpisami tych gremiów. Pracownik prowadzący obsługę techniczna rady nie me kompetencji do podpisywania tych materiałów.

Sposób postępowania prezydium RN z pismami przekazywanymi przez członków Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną dot. zajęcia stanowiska w zgłaszanych sprawach, przedstawienia informacji i wyjaśnień oraz przekazywania tych pism do wiadomości pozostałych członków rady, został przyjęty i szczegółowo opisany między Innymi17.08.2022r .w odpowiedzi na sprawy wniesione zgłoszone na kartach głosowa z 21.07.2020 r.

Uwagi, zapytania, wyjaśnienia, opinie umieszczane przez członków RN na kartach głosowań w sprawach wniesionych posiedzeń odbytych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami umieszczane są w protokołach posiedzeń prezydium, komisji rady I protokołach komisji skrutacyjnej. W protokołach, które nie są publikowane na stronie Internetowej spółdzielni.

Zostało to ustalone i zaakceptowane między innymi 22.10.2020 r. w odpowiedziach na Sprawy wniesione zgłoszone w dniu 29.09.2020r.
Prawo nie wymaga spisywania w protokole posiedzeń przebiegu dyskusji. Nie liczy się, i nie ma znaczenia, kto co powiedział, tyko jak głosowano. W protokole chodzi o to, co zostało uchwalone. Treścią protokołu są przede wszystkim prawidłowo powzięte uchwały. Protokół rady nadzorczej obowiązkowo powinien zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków organu, treść powziętych uchwał, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz zgłoszone do nich zdania odrębne. Protokół powinien zawierać takie podpisy obecnych członków organu. Należy dbać o zwięzłość, przejrzystość I akuratność protokołu. Wspomaganie go taśmą nie wzmaga jego wiarygodności.

Rada Nadzorcza przyjęła do stosowania poniżaj przedstawione zasady postępowania z kierowaną do RN i od RN do jej członków korespondencją i materiałami niezbędnymi do realizacji porządków obrad posiedzeń prezydium, plenum i komisji. Zasady:

 1. dnia 29.czerwca 2020 r.
  „Z uwagi na fakt, że protokoły obrad organów spółdzielni udostępniane są na stronie Internetowej spółdzielni, do której dostęp maja wszyscy użytkownicy Internetu, protokoły nie powinny zawierać treści Innych niż ustalone obowiązującymi przepisami. Zgłoszone przez członków rady uwagi, oświadczenia, wnioski umieszczane będą w protokołach po ich przegłosowaniu I przyjęciu przez radę. Sprawy, których rozpatrzenie (załatwienie) należy do kompetencji Innych organów nie będą umieszczane w porządku obrad posiedzeń i nie będą rozpatrywane przez radę”.
 2. dnia 31 stycznia 2021 r.
  „W celu ograniczenia liczby „papierowych” dokumentów przekazywanych członkom Rady Nadzorczej” – dokumenty zawarte w protokółach Prezydium nie będą powielane i przesyłane jako odrębny materiały, członkowie RN, którzy zgłosili do wykorzystywania adresy mailowe, będą otrzymywać materiały tylko drogą elektroniczną. Otrzymanie materiałów w formie papierowej będzie możliwe po zgłoszeniu prośby w prawie konkretnych materiałów.
  Dokumenty otrzymane przez członków RN, zawierające ponadstandardową liczbę stron będą dostępne do wglądu w siedzibie Zarządu (nie będą powielane).
 3. w dniu 28.02.2022 r.
  „Nieumieszczania w protokołach prezydium skanów pism skierowanych do rozpatrzenia przez RN, przedstawiania pism w formie umieszczone tak jak w protokole prezydium Nr 3/2022 z 18 lutego 2022 w pkt. do ad.6fad7. Przyjęcie przez RN przedstawionej propozycji ograniczy w znacznym stopniu liczbę stron protokołów, a także wielkość przekazywanych plików nie umniejszając ich wartości merytorycznej. Oryginały pism wpływających do Rady Nadzorczej zachowane są w dokumentacji RN w siedzibie Zarządu. Ola przykładu, pisma w tym protokole prezydium w pkt ad 6 I ad 7 umieszczono na 14 stronach (str. od 7 do 20), pisma w formie skanów umieścić trzeba by było na 28 stronach.
  Projekty protokołów obrad wysyłane są do członków RN w statutowym terminie w materiałach na kolejne posiedzenia plenarne. Rada Nadzorcza przyjmuje treść protokołów, poprzez głosowanie”,


6. Pisma członka zam. w osiedlu Błonie

 1. pismem z 15 stycznia 2022 r, dot. wymiany domofonów w nieruchomości EB 02 – odpowiedzią na pismo spółdzielni z 27 grudnia 2021 r, w którym w/w domaga się
  – wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za wymianę domofonów i nieskoordynowanie pracy Venty z możliwościami udostępnienia lokali przez mieszkańców, a nadto za brak informacji o dokładnym terminie montażu unifonów.
  – Udostępnienia Administracji bez pośrednictwa domofonu.
  – Wskazania mi podstawy prawnej do wpuszczania na teren Administracji za pośrednictwem domofonu.
  – zwiększenie nadzoru na pracownikami Administracji osiedla „Błonie”, dokonanie kontroli obecności w pracy zatrudnionych tam pracowników.
 2. pismem z dnia 15 stycznia 2022 z prośbą o skontrolowanie i zajecie stanowiska w sprawie skargi, jaką do Rady Nadzorczej skierował 9.11.2021 r. oraz odpowiedzią spółdzielni na powyższe pismo z 25.01.2022 r.

Rada Nadzorcza do w/w skierowała odpowiedz w brzmieniu:

„W odpowiedzi na Pani pismo o wyciągniecie konsekwencji służbowych w stosunku do kierownika Administracji Osiedla Błonie i pracownika administracji, Rada Nadzorcza informuje, że po zapoznaniu się 31.01.2021 r. z informacjami i wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Spółdzielni z 27 grudnia 2021 r. I odpowiedzią na Pani pismo z dnia 6.12.2021 r., nie zgłosiła uwag do sposobu załatwienia przez Spółdzielnię zgłoszonego wniosku, a wyjaśnienia zawarte w odpowiedziach spółdzielni uznała za wystarczające.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się 28 lutego 2022 r z Pani pismem z 16 stycznia 2021 r, – skierowanym do Zarządu I Rady Nadzorczej dot. wymiany domofonów w nieruchomości EB 021 pismem L skierowanym do Rady Nadzorczej dot. „skontrolowania i zajęcia stanowiska w sprawie mojej skargi jaką do Rady Nadzorczej pismem z 9.11.2021 r,” oraz odpowiedzią spółdzielni z dnia 25.01.2022 r. ) wyjaśnia:

 1. Temat wymiany domofonów w nieruchomości EB 02 wyczerpująco został przedstawiony w korespondenci Spółdzielni w tej sprawie (piśmie z 27.12.2021 r. i 25.01.2022 r.) Nie zostały przedstawione nowe okoliczności, które miały by mieć wpływ na zmianę stanowiska.
 2. Nie ma w dzienniku korespondencyjnym, prowadzonym przez sekretariat SM Czuby, potwierdzenia przekazania do Rady Nadzorczej Pani skargi z dnia 9.11.2021 r.
 3. Przedstawicielka Państwa nieruchomości złożyła wniosek o odwołanie kierownika administracji ale w dniu rozpatrywania skargi przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie, skargę swoją wycofała.
 4. Ograniczenia w bezpośrednim kontakcie z pracownikami administracji oraz niemożność uczestniczenia w posiedzeniach RPNO w czasie pandemii wynikają z przepisów obowiązującego prawa oraz bieżącej oceny technicznych możliwości zachowania odpowiednich warunków sanitarnych.
 5. Pozostałe skargi na działalność administracji zostały postawione w piśmie w sposób ogólny I bez uzasadnienia, trudno się wobec tego do nich odnieść.
  Rada Nadzorcza dziękuje za zgłoszone uwagi 1 pozostaje z nadzieją, że wszystkie odpowiedzi I wyjaśnienia okażą się dla Pani satysfakcjonujące”.


7. Pismo członka zam. w osiedlu Błonie z dnia 17 stycznia 2022. dot. wysokości opłat eksploatacyjnych od 1 stycznia 2022 r. – odpowiedzią na pismo spółdzielni z 6.12.2021 r. a także odpowiedzią Zarządu na pismo z dnia 17 stycznia 2022.

RN nie zgłosiła uwag do sposobu załatwienia przez Zarząd przedstawionych w piśmie spraw.
Zarząd Spółdzielni szczegółowych Informacji i wyjaśnień na temat wysokości opłat eksploatacyjnych udzielił w/w w odpowiedzi z dnia 6.12.2021 r. przekazanej również do wiadomości RN. Z całością korespondencji prowadzonej przez w/w ze spółdzielnią w tej sprawie RN zapoznała się na posiedzeniu w dniu 31 .stycznia 2021 r .przy rozpatrzenie skargi z dnia 9 listopada 2021 r. na działalność Zarząd Spółdzielni.


8. Pismo członka zam. w osiedlu Ruta z 10 stycznia 2022.r. skierowane do przewodniczącego RN

W odpowiedzi na powyższe pismo przewodniczący 20 stycznia przekazał;:

„Szanowny Panie,
w odpowiedzi na pismo z 11 stycznia 2022 roku pragnę poinformować, że przedstawiłem jego treść członkom Prezydium RN. Pismo zostało również włączone do materiałów na najbliższe posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej. Nie umiem powiedzieć, jakie będą informacje zwrotne po posiedzeniu Rady Nadzorczej,
Najbliższe posiedzenie plenarne RN odbędzie się prawdopodobnie w trybie stacjonarnym z zastrzeżeniem, że w posiedzeniu będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby będące członkami RN i pracownicy Spółdzielni. Napisałem „prawdopodobnie”, ponieważ decyzja w sprawie trybu obrad została podjęta, w obecnym czasie jesteśmy jednak świadkami dynamicznego wzrostu zachorowań i może zaistnieć konieczność zmiany trybu obradowania.

W swoim piśmie wypunktował Pan cztery sprawy i czuję się w obowiązku odnieść się do nich, przynajmniej w zakresie swojej wiedzy i kompetencji.
Ad 1. Prezydium Rady Nadzorczej ma obowiązek i prawo organizować pracę RN (Art. 46 § 3 Prawo spółdzielcze; § 89 Statut SM Czuby; § 14 Regulamin RN). Trudno mi odpowiedzieć dlaczego prace organizacyjne Prezydium, nazywa Pan „władczymi decyzjami”.
Ad 2. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej zawsze poprzedzam posiedzeniem Prezydium, na którym jego członkowie ustalają czas i miejsce obrad. W czasie epidemicznym, oprócz ustalenia czasu i miejsca obrad, Prezydium określa także formę odbywania obrad oraz tryb podejmowania decyzji. Decyzje podejmowane przez Prezydium, wraz z przyjętą argumentacją, są umieszczane w protokołach i wysyłane członkom Rady Nadzorczej w materiałach przed każdym posiedzeniem. Nie jest prawdą, że „przez wiele miesięcy RN nie odbywa swoich posiedzeń w trybie stacjonarnym”.
Ad 3. Jak napisałem na wstępie, pismo Pana zostało włączone do materiałów na najbliższe zebranie rady. Dziękuję za sygnał z nadzieją, że przytoczone w skardze fakty staną się przedmiotem dyskusji także w trakcie kwartalnej oceny członków Zarządu.
Ad 4. Dziękuję za informację na temat liczby i treści złożonych pozwów sądowych przez mieszkańców nieruchomości Watykańska 6, 8 i 10. Jest to informacja ważna w kontekście rozpatrywania państwa wniosku o uchylenie i zmianę uchwał organów statutowych SM „Czuby” z dnia 4 grudnia 2021 r(data wpływu 7 grudnia 2021 r.).
Na koniec pragnę poinformować, że sprawa remontu Państwa budynków jest, moim zdaniem, możliwa do załatwienia jedynie w drodze konstruktywnego dialogu a nie sądowego rozstrzygnięcia. W moim przekonaniu dotychczasowa postawa Zarządu nie jest nacechowana koncyliacyjnym podejściem i staram się przy każdej okazji namawiać Zarząd do znalezienia odpowiedniej formuły rozmów prowadzących do znalezienia korzystnych i realnych rozwiązań”.
Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag do przedstawionej korespondencji.

9. Pismo członka zam. w osiedlu Ruta z dnia 26 stycznia 2022 skierowane do przewodniczącego RN jako odpowiedz na pismo przewodniczącego z 20 stycznia 2022 r. W odpowiedzi na powyższe pismo przewodniczący 17 lutego przekazał;:

„Szanowny Panie,
w odpowiedzi na pismo z 26 stycznia 2022 roku pragnę poinformować, że przedstawiłem jego treść członkom Prezydium RN. Pismo zostało włączone do materiałów na najbliższe posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej. Mogę również napisać, podobnie jak w odpowiedzi na Pana pismo z 11 stycznia, że nie umiem powiedzieć, jakie będą informacje zwrotne po posiedzeniu Rady Nadzorczej,
Mam nadzieję, że najbliższe posiedzenie plenarne RN odbędzie się w trybie stacjonarnym z zastrzeżeniem, że w posiedzeniu będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby będące członkami RN i pracownicy Spółdzielni. Moja nadzieja dotyczy także faktu, że jak pisałem wcześniej, załatwienie sprawy remontu państwa nieruchomości jest możliwe jedynie w drodze konstruktywnego dialogu. W przypadku spodziewanej formuły spotkania (posiedzenie w trybie stacjonarnym ale bez udziału nie członków RN) jest możliwość konstruktywnego dialogu z udziałem Państwa przedstawiciela w osobie członka RN Dariusza Jaremka. Mam przekonanie, że w trakcie dyskusji w gronie członków RN i Zarządu SM Czuby da się uzgodnić dogodne i realne sposoby dalszego działania”.

Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag do przedstawionej korespondencji.

10. Pismo z dnia 17 stycznia 2022 r. mieszkańców Ułanów 14 i 16 w sprawie zabezpieczania parkingów na terenie mienia Spółdzielni dot. prośby mieszkańców o:

 1. Usuniecie z w/w parkingów samochodów nie należących do mieszkańców naszej Spółdzielni oraz wraków.
 2. Ustawienie szlabanów lub bram przesuwnych na wjazdach na te parkingi
 3. Powiadomienie mieszkańców budynków Ułanów 14, 16, 22, Hetmańskiej 12, 14, 16 oraz Dragonów 3 i 14 o możliwości parkowania na tych parkingach, a co za tym idzie zakupieniu pilota do szlabanu, czy bramy.

Rada Nadzorcza powyższe pismo skierowała do zaopiniowania przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji.


Ad. 10.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 31.01.2022 r.

Protokół posiedzenia RN odbytego w dniu 31.01.2022 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów – 19 za przy 1 wstrzymującym się od głosowania.

 

Ad 11.
Rada Nadzorcza bez uwag przyjęła do stosowania poniżej przedstawiona zasadę dot.
nieumieszczana w protokołach prezydium skanów pism skierowanych do rozpatrzenia przez RN, przedstawiania pism w formie umieszczone tak jak w protokole prezydium Nr 3/2022 z 18 lutego 2022 w pkt do ad.6 i ad 7. Przyjęcie przez RN przedstawionej propozycji ograniczy w znacznym stopniu liczbę stron protokołów, a takie wielkość przekazywanych plików nie umniejszając Ich wartości merytorycznej. Oryginały pism wpływających do Rady Nadzorczej zachowane są w dokumentacji RN w siedzibie Zarządu. Dla przykładu, pisma w protokole prezydium w pkt. ad 6 i ad 7 umieszczono na 14 stronach ( od 7 do 20), pisma w formie skanów umieścić trzeba by było na 28 stronach.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

 

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie